Jaka jest wysokość refundacji, którą może otrzymać przedsiębiorca z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na pewne przywileje ze strony państwa. Podstawowym jest refundacja składek ZUS ze środków publicznych. Sprawdźcie, jak skorzystać z dofinansowania.

Wysokość refundacji zależna od stopnia niepełnosprawności

Refundacja obowiązkowych składek społecznych ZUS to jeden z najistotniejszych elementów wsparcia osób niepełnosprawnych, które zdecydowały się założyć w Polsce firmę. Dotyczy jednak wyłącznie ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego.

To, ile pieniędzy ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzyma przedsiębiorca, zależy od stopnia jego niepełnosprawności. Refundacja w wysokości:

  • 100% kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – możliwa jest dla osób posiadających  znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 60% kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotyczy przedsiębiorców zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 30% kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – odnosi się do osób mających lekki stopień niepełnosprawności.

Niezbędnym warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o jego stopniu.

Jaka jest podstawa wyliczania wysokości składki?

Co ważne, fundusz refunduje obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy niepełnosprawny przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy, może dostać wsparcie wyłącznie do wysokości składek naliczanych od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( w 2015 r. refundacja wynosiła ok. 650 zł).

Duży ZUS

Inaczej przedstawia się to w przypadku nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia firmy. Mają oni możliwość opłacania składki na ubezpieczenie społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. mały ZUS). Refundacja składek w tym przypadku w 2015 r. wynosiła ok. 145 zł.

Mały ZUS 2016

Wysokość refundacji

Refundacja składek – jak wyglądają formalności

Otrzymanie dofinansowania wymaga, oczywiście, dopilnowania pewnych kwestii formalnych. Podstawową jest terminowe opłacanie składek w całości. Jeśli tak się dzieje, to dana osoba może wystąpić o ich refundację poprzez złożenie wniosku o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc. Wymaga to złożenia druku Wn-U-G.

Formularz trzeba przekazać do PFRON najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek społecznych. Można to zrobić:

  • elektronicznie – korzystając z programu informatycznego udostępnionego przez fundusz, lub
  • pisemnie – przesyłając dokument do warszawskiego biura funduszu.

Po złożeniu druku PFRON sprawdza go pod kątem prawidłowości. Jeżeli pojawią się błędy, przedsiębiorca zostaje o tym poinformowany do 5 dni roboczych od dnia, w którym fundusz otrzymał wniosek. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte, urzędnicy nie rozpatrzą wniosku.

Refundacja składek społecznych następuje najpóźniej po 14 dniach od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Dokumentację dotyczącą przyznanej pomocy przedsiębiorca zobligowany jest przechowywać przez 10 lat licząc od dnia, w którym ją uzyskał.

Chcesz rozliczać refundację w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.