Raport KOBIZE termin do 28 lutego.


26 lutego 2018 3 min. czytania

Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska często nie zdają sobie sprawy, że mają obowiązek składać raport KOBiZE. Czym jest raport KOBiZE oraz co zawiera?
raport KOBIZE

Czym jest raport KOBiZE ?

KOBiZE to Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który wykonuje zadania określone w ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Podstawowym zadaniem KOBiZE jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS  w Polsce oraz prowadzenie polskiej części unijnego rejestru uprawnień do emisji. Realizacja zadań KOBiZE odbywa się w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
W ramach zobowiązań międzynarodowych oraz krajowych, KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz wykonuje coroczne krajowe inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Dziki czemu możliwe jest uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości. Raport KOBiZE pozwala na opracowanie analiz, raportów oraz zestawień danych o emisji na użytek administracji rządowej, samorządowej oraz dla zainteresowanych podmiotów.

Kto ma obowiązek składać raport KOBiZE?

Zgodnie z art. 7 ust 1. podmiot korzystający ze środowiska i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast krajowy system zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 1-5 obejmuje informację o:

  1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
  2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
  3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
  4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsię- wzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
  5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;

Powyższy obowiązek dotyczy zarówno zakłady eksploatującego instalacje produkcyjne, kotłownie, kabiny lakiernicze oraz przedsiębiorców korzystającego z urządzeń m.in. takich jak samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia klimatyzacyjne i tym podobne.

Konsekwencje niezłożenia raportu KOBiZE

Niezłożenie rocznego raportu do Krajowej Bazy lub za złożenie raportu w formie niepełnej nie wiąże się z żadną karą. Warto natomiast zaznaczyć, że w przypadku kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, organ kontrolujący może zażądać okazania złożonego raportu do KOBiZE. W przypadku braku raportu, w zarządzeniach pokontrolnych kontrolujący może wskazać obowiązek uzupełnienia oraz złożenia raportu. Z niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu