Zeznanie za korzystanie ze środowiska za 2017 rok


4 stycznia 2018 4 min. czytania

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających np. za „użytkowanie środowiska”. Kogo tyczy się obowiązek złożenia zeznania za korzystanie ze środowiska za rok 2017 oraz jakie obowiązki zostały nałożone na przedsiębiorców w tym zakresie, czy zeznanie za korzystanie ze środowiska jest obowiązkowe?

Zeznanie za korzystanie ze środowiska

Każdy z przedsiębiorców w większym lub mniejszym stopniu korzysta ze środowiska,  a co za tym idzie jest zobowiązany do rozliczenia opłaty środowiskowej oraz złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska.
Kompendium przydatnych informacji nt. sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2017 znajduje się tutaj
Z dniem 1 stycznia 2017 roku została znowelizowana ustawa w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzająca zmianę w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie zasad realizowania obowiązku sprawozdawczego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
Zeznanie za korzystanie ze środowiska
Nowe brzmienie art. 289 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska określa, że nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (wymienionych w art. 273 ust.1), których roczna wysokość opłaty wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł oraz w  przypadku gdy roczna wartość opłaty z każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przekłada się wykazów informacji sprawozdania ze środowiska (o których mowa w art. 286 ust 1 i 1a).
Warto zaznaczyć, że podmioty korzystające ze środowiska, które korzystają z zwolnienia dot. obowiązku przekładania wykazów, nie zostały całkowicie zwolnione z jej przygotowania. W dalszym ciągu podmioty te mają obowiązek co roku, aktualizować ewidencje, o której mowa w art. 287 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Reasumując podmioty mogą korzystać ze zwolnienia od 2016 roku i:

 • nieprzekroczenie 800 zł, zwalnia podmioty z obowiązku wniesienia opłaty, natomiast w dalszym ciągu należy złożyć zeznanie środowiskowe
 • nieprzekroczenie 100 zł, zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty oraz z obowiązku złożenia wykazu. Natomiast podmioty korzystające ze środowiska w dalszym ciągu mają obowiązek przygotowania ewidencji

Czego dotyczy zeznanie za korzystanie ze środowiska?

Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązani są wnosić opłaty z tytułu:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, w tym z tytułu użytkowania środków transportu, silników spalinowych, ogrzewania oraz technologi powodujące emisję do powietrza jak np. lakierowanie
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe, które pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych np. ulice, parkingi utwardzone
 • pobór wód z ujęć własnych
 • składowanie odpadów

Kogo dotyczy zeznanie za korzystanie ze środowiska?

Obowiązek sporządzania zeznania za korzystanie  ze środowiska dotyczy (art 3 ust. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska):

 • przedsiębiorców (w tym zagranicznych) prowadzących działalność gospodarczą w  rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 • jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcą
 • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcą, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Jak wcześniej zaznaczyłem, w skrócie można powiedzieć że zeznanie za korzystanie ze środowiska dotyczy wszystkich osób, których działalność ma bezpośrednio wpływ na środowisko. Najczęściej spotykaną formą korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców jest użytkowanie pojazdów w działalności gospodarczej.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska

Korzystający ze środowiska ma obowiązek:

 • co roku aktualizować prowadzoną ewidencję zawierającą informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • we własnym zakresie ustalać wysokość należnej opłaty, według właściwych stawek obowiązujących za dany okres korzystania ze środowiska
 • bez wezwania, wnosić należną opłatę na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska w terminie do dnia 31 marca za rok ubiegły

Wyjątkiem od zasady ogólnej  jest opłata za wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza z tytuł eksploatacji urządzeń. Opłaty te należy dokonać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, przez urządzenie, należy  rozumieć niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu.
Na koniec warto podkreślić, że na przedsiębiorcę, który nie wywiązuje się z obowiązków środowiskowych może zostać nałożona kara, a w przypadku braku dokonania opłaty wynikającej z zeznania środowiskowego, zaległość jest traktowana jako zobowiązanie podatkowe od, którego będą naliczane odsetki ustawowe.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu