Rachunek VAT zmiany


27 września 2019 3 min. czytania

Z dniem 01 listopada 2019 wprowadzone zostaną nowe zasady wykorzystywania środków zgromadzonych, które obejmą rachunek VAT. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Rachunek VAT

Wraz z wprowadzeniem w Polsce mechanizmu split payment banki zostały zobowiązane do prowadzenia rachunku VAT do rachunków rozliczeniowych klientów. Mechanizm split payment polega na rozdzieleniu zapłaty za fakturę na konto rozliczeniowe dostawcy w kwocie netto oraz na konto VAT w kwocie podatku VAT. Obecnie mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny jednak od 01 listopada 2019 zapłata za fakturę w wartości brutto powyżej 15.000 zł zawierającą towary i usługi wymienione w załączniku 15 do ustawy będzie obowiązkowo podlegała split payment.

Rachunek VAT zakładany jest do każdego konta rozliczeniowego. Bank prowadzi jeden rachunek VAT także dla kilku rachunków rozliczeniowych tego samego posiadacza. Na wniosek posiadacza więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, bank może prowadzić więcej niż jeden rachunek VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą pochodzić wyłącznie z:

 • wpłat w mechanizmie split payment przy wykorzystaniu komunikatu przelewu;
 • przeniesienia środków z innego rachunku VAT posiadacza w tym samym banku;
 • zwrotu kwoty VAT wynikającego z wystawionej przez dostawcę faktury korygującej o VAT;
 • zwrotu VAT w terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy.

Obecnie sposób wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT jest istotnie ograniczony. Rachunek VAT może być obciążony m.in. w przypadku:

 • płatności odpowiadającej kwocie VAT za nabywane towary i usługi na rachunek VAT dostawcy;
 • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy;
 • wpłaty VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę VAT, odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego na rachunek urzędu skarbowego;
 • przeniesienia środków na inny rachunek VAT posiadacza w tym samym banku;
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT;
 • egzekucji dokonywanej na rachunku VAT na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Rachunek VAT zmiany

Z dniem 01 listopada 2019 rozszerzone zostaną możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Jak wynika z uzasadnienia do zmian „Dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych należności budżetowych powinno zmniejszyć ryzyko pogorszenia płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT.”

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe posiadacz rachunku VAT będzie mógł przeznaczyć zgromadzone na nim środki na zapłatę:

 • VAT w tym od importu towarów wraz z odsetkami, dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami;
 • CIT oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę oraz odsetek od zaliczek na ten podatek;
 • PIT oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę oraz odsetek od zaliczek na ten podatek;
 • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego;
 • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności;
 • należności z tytułu składek społecznych oraz pozostałych, do których poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zdrowotnych.

Konsekwentnie z dniem 01 listopada 2019 rachunek VAT będzie mógł być zajęty na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, w związku z egzekucją należności, o których mowa powyżej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu