Transkacje powyżej 15.000 zł


16 września 2019 4 min. czytania

W nadchodzących miesiącach czeka nas rewolucja podatkowa. Zastosowanie znajdzie wiele nowych rozwiązań podatkowych które obejmą transakcje powyżej 15.000 zł. Zapraszam do wpisu po szczegóły.

Transakcje powyżej 15.000 zł

Obecnie na mocy art. 19 Prawa przedsiębiorców dokonywanie i przyjmowanie płatności, dotyczących jednorazowej transakcji między przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15.000 zł musi odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 22p płatność dotycząca transakcji powyżej 15.000 zł, w tej części, w jakiej dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego nie stanowi kosztów podatkowych.

W nadchodzących miesiącach wejdą w życie kolejne przepisy podatkowe, których stosowanie zależeć będzie, od tego czy transakcja przekroczy 15.000 zł. Chodzi o płatności powyżej 15.000 zł:

  • na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek bankowy z wykazu podatników VAT;
  • w mechanizmie split payment za towary i usługi ujęte w załączniku nr 15 ustawy.

Czym jest transakcja?

Aby mieć pewność w jaki sposób dokonywać płatności za towary i usługi przedsiębiorca musi upewnić się, czym jest transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. Dlatego należy odwołać się do znaczenia pozaustawowego określonego w interpretacjach podatkowych oraz wyjaśnieniach MF. Dla przykładu w interpretacji indywidulnej z 2018 roku czytamy, iż:

„przez transakcję należy rozumieć umowę cywilnoprawną zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność….O
przyporządkowaniu płatności do poszczególnych umów transakcji decyduje ich cel gospodarczy i zgodny zamiar stron, a nie treść dowodów (dokumentów) księgowych. Może się zatem okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat (np. w przypadku zawarcia umowy realizowanej etapami, takiej jak umowa wdrożeniowa czy umowa o roboty budowlane).”
(DPP13.8221.194.2017.MZO z dnia 05.04.2018 r.).

Wiele istotnych informacji, w jaki sposób rozumieć pojęcie jednorazowej transakcji m.in. przy umowach ramowych lub leasingu, znajdziemy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9279 z dnia 08.02.2018 sygn. DD6.054.5.2017 m.in. taką:

„W konsekwencji, jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego.”

Transakcje powyżej 15.000 zł

Transakcje powyżej 15.000 zł – biała lista

Z dniem 01 września 2019 wprowadzona została tzw. „biała lista” zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT. W wykazie ujawnione mają być wszystkie konta rozliczeniowe podatników oraz konta imienne SKOK związane z prowadzoną działalnością.

Od 01 stycznia 2020 przedsiębiorca dokonujący płatności za transakcję powyżej 15.000 zł na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty w wykazie nie zaliczy kosztów w tej części (art. 22p PIT Dz.U. 2019 poz. 1018). Gdy wcześniej zaliczył już wydatek w koszty musi zmniejszyć koszty lub w przypadku braku takiej możliwości zwiększyć przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność na konto nie ujawnione w wykazie (dotyczy zaliczenia w koszty od 1 stycznia 2020). W drodze wyjątku przedsiębiorca zaliczy w koszty wydatek opłacony na konto nieujęte w wykazie, gdy zgłosi ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy w terminie 3 dni od dokonania przelewu. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MF:

„Naczelnik, który otrzyma zawiadomienie o zleceniu przelewu na rachunek, którego nie ma na wykazie podatników VAT, a nie będzie właściwy dla wystawcy faktury, przekaże takie zawiadomienie do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Faktury powyżej 15.000 zł – split payment

Od 1 listopada 2019 mechanizm krajowego odwrotnego obciążenia zastąpiony zostanie mechanizmem split payment, który będzie obligatoryjnie stosowany, gdy spełnione zostaną łącznie 2 warunki:

  • towary i usługi zostały wymienione w zał. nr 15 ustawy;
  • płatność dotyczy nabytych towarów lub usługi udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zatem gdy przedsiębiorca będzie płacił za fakturę dotyczącą nabycia towarów i usług z załącznika nr 15, której wartość przekracza ogółem 15.000 zł brutto, kwotę netto musi zapłacić na rachunek rozliczeniowy kontrahenta natomiast kwotę VAT na rachunek VAT (możliwe będą także płatności zbiorcze za więcej niż jedną fakturę). Jeśli jednak przedsiębiorca zapłaci za taką fakturę z pominięciem mechanizmu split payment pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (art. 2 Dz.U. 2019 poz.1018 w powiązaniu z art. 6 ustawy uchwalonej w dniu 09.08.2019 z projektu 3255).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu