Czy każdą darowiznę można odliczyć od podatku? Czy istnieje darowizna w formie rzeczowej?

Najpóźniej do 31 grudnia można przekazać darowiznę, która pozwoli zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego za 2013 r. Taką szansę mają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby było to możliwe?

Obniżenie podatku zależy od formy opodatkowania

Im bliżej końca roku tym coraz bardziej widoczne są starania wielu organizacji zmierzające do pozyskania dodatkowych funduszy na swoja działalność. Jednym z ich argumentów jest fakt, że dzięki przekazanym darowiznom, darczyńcy mogą obniżyć podatek nawet o kilkaset złotych. Warto więc zastanowić się nad taką formą wsparcia.

Zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu darowizny zależy od formy opodatkowania. Tą możliwość mają przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową (darowizna obniża dochód). Podstawy opodatkowania dzięki darowiźnie nie obniżą korzystający z podatku liniowego.

Przekazana darowizna zmniejszy podatek dochodowy

Kiedy darowiznę można odliczyć od dochodu?

Zmniejszenie podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego na 2013 r. możliwe jest jednak tylko w przypadku, gdy darowizna zostanie przekazana w ciągu tego roku. Wpłaty po 1 stycznia 2014 r. nie rozliczy się w zeznaniu rocznym za 2013 r. Co więcej przepisy zaznaczają, że szansę na obniżenie podstawy opodatkowania daje jedynie przekazanie darowizny na rzecz:

  • organizacji pożytku publicznego (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych),
  • organizacji kultu religijnego,
  • krwiodawstwa.

Maksymalna kwota darowizny, jaką można rozliczyć, to 6% dochodu podatnika. Limit ten jest wspólny dla wszystkich wymienionych przypadków. Tym samym jeśli przedsiębiorca, którego dochód w 2013 r. wyniósł np. 50 tys. zł, może odliczyć od tej kwoty maksymalnie 3 tys. zł. Jego roczny podatek będzie więc o 540 zł niższy z uwagi na darowiznę. Każde 100 zł przekazanej darowizny pozwala na obniżenie podatku o 18 zł.

Bezpośrednie obdarowanie danej osoby albo organizacji, której działalność nastawiona jest na zysk, nie daje przedsiębiorcy prawa do obniżenia podatku. Identycznie dzieje się, kiedy pomoc udzielana jest partiom politycznym, utworzonym przez nie fundacjom, związkom zawodowym i organizacjom zrzeszającym pracodawców.

Jeśli jednak przedsiębiorca chce pomóc konkretnej osobie i jednocześnie zachować możliwość odliczenia darowizny od dochodu ma taką szansę. Darowiznę musi w tym przypadku przekazać również za pośrednictwem jednej z organizacji pożytku publicznego. Wówczas konieczne jest wskazanie tzw. celu szczegółowego określającego na co konkretnie mają zostać przeznaczone środki.

Obdarować można również zagraniczne organizacje działające w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oczywiście, o ile prowadzą działalność w zakresie pożytku publicznego.

Przekazać można nie tylko pieniądze

Poza darowizną w formie pieniężnej przedsiębiorcy mogą przekazywać rzeczy, np. sprzęt sportowy, zabawki, odzież. Konieczne jest tu jednak określenie wartości przekazywanych dóbr, jako że kwota widniejąca na dokumencie poświadczającym darowiznę stanowi podstawę do obniżenia podatku. Zadeklarowana wartość nie może odbiegać od rynkowej wyceny przekazywanych rzeczy. W przeciwnym razie urzędnicy mogą podważyć wpisaną wartość.

Poza wyceną darowizny dokument powinien zawierać dane obdarowanego, a także oświadczenie instytucji o jej przyjęciu.

Kiedy darowizna może być kosztem?

A czy darowizna może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu? Jest taka możliwość, dotyczy ona jednak wyłącznie kosztów zakupu bądź wytworzenia produktów spożywczych (za wyjątkiem alkoholu). Jeśli przedsiębiorca przekaże żywność na rzecz organizacji pożytku publicznego, może zaliczyć wydatek z tym związany do kosztów i w ten sposób zmniejszyć podstawę opodatkowania.

W tym przypadku nie istnieje limit wartości darowizn. Istotne jest jednak, by w dokumentach, które potwierdzają przekazanie darowizny pojawiła się informacja, że produkty zostaną wykorzystane na działalność charytatywną. Jest to jedyny sposób dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego, aby darowizna w jakikolwiek sposób mogła pomniejszyć podatek dochodowy.

Sposoby udokumentowania darowizny

Aby przekazując darowiznę przedsiębiorca miał możliwość obniżenia podstawy opodatkowania całość transakcji trzeba odpowiednio udokumentować. W zeznaniu rocznym muszą się znaleźć informacje identyfikujące obdarowywaną organizację wraz z:

  • potwierdzeniem przelewu – jeśli przekaz dotyczy pieniędzy,
  • dokument określający wysokość darowizny, dane obdarowanej instytucji oraz jej oświadczenie o przyjęciu darowizny – jeśli przekaz dotyczy wartości materialnych,
  • zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi,
  • pozostałe potwierdzenia poniesienia wydatków – kiedy darowizna nie kwalifikuje się do powyższych grup.

Przedsiębiorca zaksięguje w KPiR darowiznę tylko, gdy jest ona kosztem, czyli w odniesieniu do wymienionych wcześniej produktów spożywczych. W przypadku, gdy darowizna nie stanowi kosztu, a jedynie zmniejsza podstawę opodatkowania, widnieje tylko w zeznaniu rocznym. Co za tym idzie przy jego sporządzaniu należy pamiętać o wspomnianych powyżej dokumentach.

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy przechowywać razem z zeznaniem przez 5 lat (licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku).