Jak wygląda korekta podatku VAT po powrocie do zwolnienia z VAT?


14 stycznia 2019 4 min. czytania

Konsekwencją powrotu do zwolnienia podmiotowego jest zmiana przeznaczenia zakupionych składników majątku. Jak w praktyce wygląda powrót do zwolnienia oraz jak dokonać korekty podatku od towarów i usług?

Powrót do zwolnienia z VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił lub zrezygnował z zwolnienia podmiotowego, może ponownie skorzystać z tego zwolnienia.
Skorzystanie z powrotu do zwolnienia jest możliwe dla podatników, u których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200.000 zł. Dodatkowo podatnik zgodnie z art. 113 ust. 13 nie może dokonywać dostawy:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej,
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu;

oraz nie świadczy usług:

 • prawniczych,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego,
 • jubilerskie;

Powrót do zwolnienia w praktyce: Podatnik w lutym 2017 roku zrezygnował z zwolnienia podmiotowego i uzyskał status czynnego podatnika VAT. W 2018 roku przychody z działalności gospodarczej wyniosły 179.000 zł. Dodatkowo przedsiębiorca nie dokonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13. Od stycznia 2019 roku podatnik ma prawo skorzystać z powrotu do zwolnienia.

korekta zeznania rocznego

Powrót do zwolnienia a korekta odliczonego VAT

Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia wynika z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem, korekty dokonuje się:

„w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.”

Warto zaznaczyć, że jeżeli podatnik miał prawa do obniżenia podatku należnego oraz z niego skorzystał, wówczas korekta będzie obowiązkiem pod warunkiem, że zmiana przeznaczenia nastąpi w okresie korekty.

Zmiana przeznaczenia w praktyce: Podatnik w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzystuje towary oraz środki trwałe. W  lutym 2017 roku zrezygnował z zwolnienia podmiotowego, wówczas nastąpiła zmiana przeznaczenia towarów i środków trwałych. Podatnik powinien sprawdzić czy ma prawo do dokonania korekty „in plus”.

Okres korekty

Dla towarów i usług zaliczanych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 15.000 zł, obowiązek korekty nastąpi w 5 następujących po sobie latach. Korekty dokonuje się w odniesieniu do 1/5 wartości środka trwałego. A w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów  w ciągu 10 lat. Korekty dokonuje się w odniesieniu do 1/10 wartości środka trwałego.

Przykład 1 Podatnik zakupił w lutym 2017 roku środek trwały „typ A” o wartości 57.000 zł netto. Od zakupu odliczył  13.110 zł podatku VAT. Z uwagi na wysokość przychodów, od 2019 roku przedsiębiorca powrócił do zwolnienia. Zmiana przeznaczenia nastąpiła w okresie korekty środka trwałego przez co, należy dokonać korekty „in minus” w odniesieniu do 1/5 wartości. W celu wykazania korekty, podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT za styczeń/kwartał I, w której wykaże 1/5 kwoty odliczonego VAT (2622 zł).

Dla środków trwały, których wartość nie przekracza wartości 15.000 zł, okres korekty wynosi 12 miesięcy, a korekty dokonuje się jednorazowo, w pierwszej deklaracji roku następnego, po roku, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystywania danego środka trwałego.
Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, w przypadku zmiany przeznaczenia towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności opodatkowanych lub do czynności zwolnionych, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu