Pomoc dla przedsiębiorców – koronawirus

Przedsiębiorcy zmagają się obecnie ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce. Część rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej została ogłoszona jednak nie został opublikowany jeszcze projekt ustawy w tym zakresie. Jaka obecnie oferowana jest pomoc dla przedsiębiorców w poradzeniu sobie ze skutkami koronawirusa?

Zasiłek opiekuńczy

Specustawa z dnia 02 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Świadczenie przyznawane jest w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19. Przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Aby uzyskać zasiłek przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie wg określonego wzoru. Nie składa wtedy już wniosku Z-3b.

Wniosek można złożyć także w formie elektronicznej za pomocą platformy PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu przysługiwania zasiłku wynikającego z art. 33 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

koronawirus

Ulgi w ZUS

Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji gospodarczej może złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty. Prawo to wynika z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulgi stanowią pomoc publiczną państwa de minimis, która nie może przekroczyć łącznie 200 tys. euro w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych. Ubieganie się o nią wiąże się ze złożeniem dodatkowym dokumentów, o czym ZUS informuje na swojej stronie.

Wniosek o odroczenie płatności składek ZUS-EOP można wysłać elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się tu. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości, gdzie uzasadnia, w jaki sposób epidemia wpłynęła na jego sytuację finansową. Dodatkowo wypełnia pola dotyczące oceny jakościowej za ostatnie 3 lata takie jak m.in. przychody, koszty, zobowiązania a także dane dotyczące majątku firmowego i prywatnego.

Jeśli wniosek o odroczenie należności ZUS zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą (w przypadku nie wskazania adresu e-mail). Dokumenty należy podpisać i przekazać do ZUS w formie papierowej do skrzynki dostępnej w placówce ZUS lub pocztą. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dokumenty można wysłać w formie skanu i na tej podstawie zostanie przyznana ulga. Jednak warunkiem jest złożenie dokumentów w formie papierowej najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego.

W przypadku odroczenia terminu płatności składek obowiązuje opłata prolongacyjna w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w ramach tarczy antykryzowej opłata nie będzie naliczana.

Ulgi w podatkach

Ustawa Ordynacja podatkowa upoważnia Ministra Finansów w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników do:

  • zaniechania w całości lub w części poboru podatku;
  • zwolnienia niektórych grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki .

Dodatkowo Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Zapowiadane rozwiązania tarczy antykryzysowej nie przewidują zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Zapowiadane są natomiast zmiana w zakresie przedłużenia terminów PIT m.in. na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do 01 czerwca 2020.

Dodatkowo na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy mogą starać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych takich jak:

  • odroczenie terminu płatności;
  • rozłożenie na raty;
  • umorzenie zaległości podatkowych.

Zgodnie z zapowiedziami MF wnioski składane przez przedsiębiorców w związku z koronawirusem będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Wniosek dostępny jest w wersji online.

Dodatkowo w ramach rozwiązań zawartych w tarczy antykryzowej MF zapowiada rezygnację z opłaty prolongacyjnej na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Pozostałe przepisy

W oczekiwaniu na specustawę dotyczącą tarczy antykryzysowej warto zwrócić uwagę na przepisy już obowiązujące. Rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza ograniczenia w prawie przedsiębiorców. W okresie od dnia 14 marca 2020 przedsiębiorcy nie mogą prowadzić określonych rodzajów działalności m.in.:

  • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem usług na wynos (PKD 56.10.A);
  • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (PKD 82.30.Z);
  • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki ( PKD 93.0);
  • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20)

UWAGA! Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ograniczenie prowadzenia działalności nie dotyczy działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20).