Podatek u źródła od wynajmowanych pojazdów

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują pojazd za granicą w celu realizacji określonych zleceń, często nie zdają sobie sprawy z obowiązku rozliczenia podatku w Polsce. Ile wynosi podatek u źródła od wynajmowanych pojazdów?
Komplet informacji nt. podatku u źródła

Podatek u źródła od wynajmowanych pojazdów

Przedsiębiorca, który w ramach działalności uda się za granicę lub oddeleguje pracownika w celu wykonania określonych czynności, ma obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku wynajmie pojazdu za granicą. Bez względu na ile dni zostanie wypożyczony pojazd. Jeżeli polski podatnik wypożycza pojazd od zagranicznego kontrahenta ma obowiązek potrącenia 20% wartości wypłacanego wynagrodzenia. Wartość ta powinna zostać wpłacona do US tytułem podatku u źródła. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzona zmiana odnośnie definicji „przychodu na terenie Polski” sprawia, że nie istotne jest miejsce użytkowania najmowanego pojazdu, maszyny czy też urządzenia. W obecnym stanie prawnym, definicja przychodu/dochodu na terenie RP została doprecyzowana i uzupełniona w Art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym o przychody z:

  •  papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego. W tym uzyskane ze zbycia papierów albo instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających;
  • tytułu należności regulowanych, w tym pozostawionych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

Podatek u źródła od wynajmowanych pojazdów
Stąd, podstawowymi warunkami do spełnienia definicji przychodu na terytorium RP jest wypłata wynagrodzenia na rzecz nierezydenta polskiego, bez względu na miejsce zawarcia i wykonania świadczenia. Przedsiębiorca, który wynajmuje pojazd za granicą ma więc obowiązek potrącić 20% podatku u źródła. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca ma też prawo skorzystać z preferencyjnej stawki poboru podatku. W przypadku gdy, umowa międzynarodowa pomiędzy umawiającymi się krajami zakłada obniżoną stawkę podatku (lub zwolnienie z poboru podatku). Natomiast aby podatnik miał prawo skorzystać z preferencyjnej stawki, musi posiadać certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta na dzień wypłaty wynagrodzenia.