Zwrot zagranicznego podatku, czyli jak odzyskać podatek od wartości dodanej zapłacony w innym kraju UE?


22 sierpnia 2018 2 min. czytania

Często dochodzi do sytuacji, w której podatnik niemający siedziby w danym państwie UE płaci w tym kraju. W jakich przypadkach podatnik może otrzymać zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym kraju UE?

Podatek od wartości dodanej zapłacony w innym kraju UE

Zgodnie z Art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, przez podatek od wartości dodanej – rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą o VAT. Natomiast zasady zwrotu podatku zostały szczegółowo określone w dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r w artykule 6. Uprawnionym do uzyskania zwrotu w państwie członkowskim zwrotu (czyli w państwie, w którym został naliczony podatek), będzie podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu i dokonuje transakcji dających prawo do odliczenia podatku w państwie członkowskim siedziby. Dodatkowo jeżeli podatnik, oprócz transakcji dających mu prawo do odliczenia podatku w tym państwie, dokonuje równocześnie transakcji niedających mu prawa zwrotu, wówczas może starać się o zwrot jedynie w wysokości jaka odpowiada części podatku transakcji dającym prawo zwrotu. Proporcja jest określona w rozdziale 2, art. 173 dyrektywy 2006/112/WE
Podatek od wartości dodanej
Dodatkowo prawo do zwrotu zostało określone w ustawie VAT w artykule 89 w ustępach 1h -1l. Ustawa o VAT precyzuje , że prawo zwrotu podatku od wartości dodanej ma czynny podatnik VAT. Który nabył towary/usługi i były one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Podobnie jak w dyrektywie Rady 2008/9/WE, ustawa VAT określa sposób dokonania zwrotu w przypadku świadczenia sprzedaży mieszanej. Prawo do zwrotu podatku od wartości dodanej w przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży mieszanej, przysługuje w oparciu o proporcję określoną w Art. 90-91 ustawy o VAT.

Jak uzyskać zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym kraju UE?

Aby uzyskać zwrot podatku VAT należy złożyć wniosek w sprawie zwrotu podatku od wartości dodanej do 30 września roku następnego po roku, w którym został złożony wniosek do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje jakie powinien zawierać wniosek zostały wymienione w rozporządzeniu MF z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie wniosków o zwrot podatków od wartości dodanej naliczonej w innym niż RP państwie członkowskim UE. Warto też zapoznać się z wnioskiem VAT-REF
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu