PIT-8AR oraz PIT-4R – kto składa, gdzie i do kiedy?


26 stycznia 2016 4 min. czytania

Przedsiębiorca zatrudniający osoby fizyczne na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zobowiązany jest do końca stycznia złożyć odpowiednie formularze z tego tytułu. Zatem jeżeli Twój klient zatrudnia pracownika zachęcam do zapoznaj się z tym artykułem.

Koniec roku to dla przedsiębiorcy ważny okres, gdyż musi pamiętać o obowiązkach podatkowych dotyczących rozliczenia zapłaconego podatku w imieniu innych osób. Jest to związane z koniecznością złożenia następujących deklaracji:

1/ PIT-8AR,

2/ PIT-4R,

3/ PIT-11.

PIT-8AR, czyli informacji o pobranym podatku zryczałtowanym za 2015 rok:

Jakie przychody wykazujemy na PIT-8AR?

W PIT-8AR wykazuje się zryczałtowany podatek m.in. z:

1/ przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby zagraniczne z tytułów, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT,

2/ wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),

3/ świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT),

4/ dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT),

5/ odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej (art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT),

6/ odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),

7/ dochodów z udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT),

8/ należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 oraz 5-9 ustawy o PIT – jeżeli kwota należności określana w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200,00 zł.

Do jakiego Urzędu składamy formularz?

Właściwym urzędem skarbowym jest urząd ustalony według:

1/ miejsca zamieszkania płatnika – w przypadku osób fizycznych,

2/ miejsca siedziby – jeżeli nie jest osobą fizyczną,

3/ miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli nie posiada siedziby.

Do kiedy składamy formularz?

Termin złożenia deklaracji upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zatem w tym roku formularz należy złożyć do 1 lutego.

Do Urzędu Skarbowego w tym roku wyślemy PIT-8AR w wersji 6. Link do formularza, podaje poniżej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3144515/PIT-8AR-6-2015-2016.pdf

PIT-8AR oraz PIT-4R – kto składa, gdzie i do kiedy?

PIT-4R, czyli informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy:

Jakie przychody wykazujemy na PIT-4R?

PIT ten składają płatnicy wymienieni w art. 31, 33-35, art. 41 oraz art 42e ustawy o PIT, czyli m.in.:

1/ zakłady pracy obliczające oraz pobierające w ciągu roku zaliczki od przychodów m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

2/ organy rentowe pobierające zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur oraz rent, zasiłków oraz świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent socjalnych oraz strukturalnych,

3/ komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy,

4/ instytucje finansowe, o których mowa w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,

5/ organy zatrudnienia wypełniające świadczenia z Funduszu Pracy,

6/ jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,

7/ areszty śledcze oraz zakłady karne,

8/ osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez osoby fizyczne oraz z tytułu praw majątkowych, od których pobrano zaliczkę na podatek dochodowy.

Do jakiego Urzędu składamy formularz?

PIT-4R powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla:

1/ miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej (w tym prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, albo

2/ miejsca prowadzenia działalności płatnika (gdy płatnik nie posiada siedziby) albo

3/ miejsca siedziby płatnika.

Do kiedy składamy formularz?

Termin złożenia deklaracji upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zatem w tym roku formularz należy złożyć do 1 lutego.

Do Urzędu Skarbowego w tym roku wyślemy PIT-4R w wersji 6. Link do formularza, podaje poniżej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3144515/PIT-4R-6-2015-2016.pdf

PIT 11, czyli informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy:

W tym zakresie podaję link do artykułu dotyczącego tego formularza: https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/pit-11-co-ksiegowy-powinien-o-nim-wiedziec-i-do-kiedy-powinien-go-wyslac-do-urzedu-skarbowego/

Dodatkowo zamieszczam link do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r., w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3237826/Rozp-MF-2015-1998-druki-PIT-oswiadczenia.pdf

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu