Jak wypełnić i rozliczyć deklarację PIT-11?


21 grudnia 2018 3 min. czytania

W jakich sytuacjach i kto jest zobowiązany do sporządzenia formularza PIT-11? W jakim terminie i w jakiej formie oraz do jakiej jednostki należy PIT-11 przekazać?

W rozliczeniu za 2017 rok obowiązuje druk PIT-11 w wersji 23 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Zastosowanie PIT-11

Podmiotem zobowiązanym do przygotowania PIT-11 jest płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych np. pracodawca, zleceniodawca. W PIT-11 zawarte są imienne informacje o przychodach, kosztach, wpłaconych w danym roku zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach ZUS. Na podstawie tego dokumentu przygotowywane jest zeznanie PIT-37 lub PIT-36. PIT-11 nie jest deklaracją zbiorczą, tylko dokumentem wydawanym dla każdej z osób odrębnie np. dla każdego z pracowników.

PIT-11

Termin, forma i adresat

Płatnik przesyła PIT-11 do podatnik np. pracownika oraz urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatników, którzy mają ograniczony obowiązek podatkowy właściwy jest urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jeżeli chodzi o termin przekazania PIT-11 dokładne informacje zamieszczam poniżej.

PIT-11 podatnik
  • papierowo lub elektronicznie do 28 lutego
US
  • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
  • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 28 lutego

Potwierdzeniem wysyłki w przypadku wysyłki elektronicznej jest UPO, a w przypadku wysłania PIT-R za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym jest dokument z poczty. Za datę doręczenia deklaracji uznać należy termin wysłania deklaracji, a nie datę jej wpływu do organu podatkowego.

Korekta PIT-11

W PIT-11 mogą zdarzyć się różnego typu błędy. Jeśli chodzi o niewłaściwe kwoty wykazane w informacji, to oczywiście należy jest skorygować i właściwe druki przesłać do podatnika i US. Korekta możliwa jest też w przypadku błędów w danych osobowych, np. numerze NIP, PESEL, danych dotyczących nazwiska, adresu. 

Likwidacja DG, a PIT-11

W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji, druki te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności – art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakończenie umowy, a PIT-11

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku np. w skutek rozwiązania umowy o pracę, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu