Wspólnicy spółki cywilnej płacą podatek dochodowy, a spółka odprowadza VAT

Opodatkowanie spółki cywilnej to bardzo ciekawy, ale też złożony temat. Inny podmiot jest podatnikiem podatku dochodowego, a inny podmiot podatnikiem podatku VAT. 

W artykule zostanie przedstawione opodatkowanie spółki cywilnej, przy założeniu, że wspólnikami spółki są osoby fizyczne.

Opodatkowanie spółki cywilnej – podatek dochodowy

Z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychody uzyskiwane przez spółkę niebędącą osobą prawną – a więc m.in. spółkę cywilną – oraz ponoszone przez nią koszty powinny być rozliczane przez wspólników takiej spółki. Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskiwanych przez spółkę są jej wspólnicy.

Przychody osób fizycznych będących wspólnikami spółki osobowej ustala się proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku (udziału).

W trakcie roku podatkowego wspólnicy mają obowiązek wpłacania na konto urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy.  Po zakończeniu roku podatkowego każdy ze wspólników powinien złożyć zeznanie podatkowe oraz zapłacić podatek.

W przypadku spółki cywilnej wspólnicy mogą wybierać spośród wszystkich dostępnych form opodatkowania, a więc:

  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • zasady ogólne oraz
  • podatek liniowy.

opodatkowanie spółki cywilnej

Zauważyć należy, że w przypadku wyboru zryczałtowanych form opodatkowania, czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej taką formę opodatkowania powinni wybrać wszyscy podatnicy. Nie jest możliwa sytuacja w której jeden ze wspólników opodatkowany jest z zastosowaniem karty podatkowej, a drugi np podatkiem liniowym.

W przypadku spółki cywilnej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, spółka ta może prowadzić książkę przychodów i rozchodów. Przepisy ustawy o rachunkowości, a co za tym idzie pełną księgowość należy stosować dopiero w przypadku jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wartości te należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Dla spółki cywilnej powinna być prowadzona jedna, wspólna dla wszystkich wspólników książka przychodów i rozchodów. Warto pamiętać również o tym, że jeżeli wspólnik poza udziałem w spółce prowadzi odrębną działalność gospodarczą, dla takiej działalności powinien prowadzić odrębną książkę przychodów i rozchodów.

Opodatkowanie spółki cywilnej – podatek VAT

Odmiennie niż w przypadku podatku dochodowego, to spółka jest podatkiem podatku VAT i posługuje się w tym zakresie własnym numerem NIP, odrębnym od numeru NIP wspólników. Również na na spółce spoczywa obowiązek odprowadzenia tego podatku oraz złożenia deklaracji podatkowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu