Co to jest wskaźnik Nexus w IP BOX? Jak obliczyć podstawę opodatkowania? Przykłady i wyjaśnienia


13 lutego 2019 3 min. czytania

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo rozwojową mogą skorzystać z nowej ulgi w podatku dochodowym. IP BOX czyli ulga na innowację obowiązuję od 1 stycznia 2019 roku. Jak wygląda opodatkowanie dochodów z IP BOX? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Czym jest IP BOX?

W celu zwiększenia atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, został wprowadzony mechanizm IP BOX. Polega on na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów kwalifikowanych  z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.Z preferencyjnej stawki podatku mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, preferencyjna stawka podatku wynosi 5%. Do kwalifikowanych własności intelektualnych zalicza się:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu;
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin;
  • autorskie prawo do programu komputerowego;

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.
IP BOX

Opodatkowanie IP BOX w praktyce

Podstawą opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Natomiast wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnikiem obliczonym na podstawie wzoru:

(a + b) * 1,3 / a + b + c + d

gdzie:
a – oznacza prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;
b -określa nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego;
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego;
d – oznacza nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
W przypadku gdy wartość wskaźnika wynosi więcej niż 1 wówczas przyjmuje się, że jest on równy 1.

Przykład 1

Przedsiębiorca posiada autorskie prawo do programu komputerowego, które wytworzył w ramach działalności B+R. Koszt wytworzenia w ramach własnej działalności gospodarczej wyniósł 221.000 zł. Dodatkowo poniósł koszt nabycia wyników prac B+R związanych z wytworzeniem oprogramowania w wysokości 13.000 zł. W 2019 roku, dochód z sprzedaży oprogramowania wyniósł 175.000 zł
Wskaźnik = 221.000 zł * 1,3 / 221.000 zł + 13.000 zł = 1,23 zgodnie z art. 30 ca ust. 6 ustawy o PIT, „w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.”
Dochód kwalifikowany z kwalifikowanego autorskiego prawa do programu komputerowego wyniesie 175.000 zł * 1 (wyliczony wskaźnik). Oznacza to, że cała kwota dochodu zostanie opodatkowana 5% stawką podatku dochodowego

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu