Odrębne przedsiębiorstwa małżonków a ustawa o PIT


11 czerwca 2018 4 min. czytania

Coraz częstszą praktyką staje się prowadzenie odrębnych jednoosobowych działalności gospodarczych przez małżonków. Należy jednak pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym określa ograniczenia w odniesieniu do tak prowadzonych przedsiębiorstw. Jakie ograniczenia mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwa małżonków? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

pytajniki, liczydło, książki

Ograniczenia w opodatkowaniu działalności małżonków

Zaliczki kwartalne

Jak stanowi art 44 ust 3h, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, będący małymi podatnikami lub podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.
Natomiast z prawa do skorzystania z wpłacania zaliczek w formie kwartalnych nie mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, u których w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, taką działalność prowadził małżonek tej osoby a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Opodatkowanie ryczałtem

W pierwszej kolejności warto zastanowić się kiedy warto skorzystać z ryczałtu. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nie każdy podatnik będzie miał prawo do skorzystania z tej formy opodatkowania. Z prawa do rozliczania ryczałtem zostali wyłączeni podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili samodzielnie działalność gospodarczą, a następnie wraz z nowym rokiem podatkowym weszli w spółkę z małżonkiem lub na odwrót. Wyłączenie dotyczy także podatników, którzy zrezygnowali z prowadzenia jednoosobowej działalności, którą otworzył współmałżonek. Pod warunkiem, że wcześniejsza działalność była opodatkowana na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorstwa małżonków a amortyzacja

Amortyzacja de minimis

Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz „mali podatnicy” mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Amortyzacji można dokonywać jedynie od środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. W roku podatkowym łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć 50 tys. euro.
Natomiast zgodnie z art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis nie mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, u których w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, taką działalność prowadził małżonek tej osoby a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Wartość początkowa środka trwałego

W przypadku gdy małżonkowie w prowadzonych przez siebie odrębnych przedsiębiorstwach zamierzają wykorzystywać te same środki trwałe, należy określić ich prawidłową wartość. Jak wskazano w art 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku.

Przekazanie środka trwałego do działalności małżonka

Zgodnie z art. 22h ust.3 ustawy o PIT, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7. Oznacza to, że w przypadku gdy jeden z małżonków amortyzował środek trwały, następnie przekazał go do działalności współmałżonka, wówczas współmałżonek jest zobowiązany do „kontynuowania” amortyzacji według tej samej metody oraz stawki amortyzacji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu