Niekiedy paragon fiskalny pełni to jednocześnie faktura uproszczona


15 stycznia 2018 3 min. czytania

Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Aby podatnik mógł skorzystać z tego prawa powinien w pierwszej kolejności posiadać fakturę dokumentującą zakup. Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT z paragonu ?

Odliczenie VAT z paragonu

W przypadku gdy zakupione towary lub usługi mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi w działalności gospodarczej, podatnik nabywa prawo do odliczenia VAT naliczonego. Prawo do odliczenia przysługuje w okresie w jakim podatnik posiadał fakturę dokumentującą dane zdarzenie gospodarcze oraz  dokumentu wynika kwota podatku VAT do odliczenia. W niektórych jednak przypadkach podatnik ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT z paragonu.

Faktura uproszczona

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 faktura może nie zawierać:
„w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.”
Jak wskazano w przytoczonym artykule faktura uproszczona nie musi zawierać:

  • danych nabywcy
  • ceny jednostkowej
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży

Warto zaznaczyć , że paragon z kasy fiskalnej zazwyczaj zawiera wszystkie elementy które są tożsame dla faktury uproszczonej, natomiast aby paragon mógł zostać potraktowany jako faktura uproszczona dodatkowo powinien zawierać NIP nabywcy. NIP nabywcy staje się elementem decydującym o tym czy paragon o wartości nie przekraczającej 450 zł (100 euro) może zostać uznany za fakturę uproszczoną.
Odliczenie VAT z paragonu
Zgodnie z interpretacją podatkową z dnia 26 kwietnia 2016 r. IBPP2/4512-38/16/IK., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uzależnił prawo do odliczenia VAT z faktury uproszczonej o wartości poniżej 450 zł od wykazania NIP na paragonie.

Rozporządzenie w sprawie faktur

Dodatkowo zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur, podatnik ma prawo odliczyć VAT od paragonów wystawianych za:
„przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami”, jeżeli zawiera:
a) numer i datę wystawienia,
b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
e) kwotę podatku,
f) kwotę należności ogółem;
Warto pamiętać, że co do zasady ogólnej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, ewidencjonują zdarzenia gospodarcze za pomocą faktury, natomiast istnieją wyjątki od zasad ogólnych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu