W ostatnim czasie osoby zajmujące się obrotem krytpowalutami zelektryzował komunikat Ministerstwa Finansów potwierdzający, że w przypadku zakupu kryptowalut należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc). Postawmy zatem pytanie, czy obrót bitcoinami na zagranicznych giełdach będzie podlegał opodatkowaniu takim podatkiem?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)

Jak wskazałam w artykule Bitcoin a pcc, w przypadku jeżeli bitcoiny uznamy za prawa majątkowe, czy też przedmiot praw majątkowych, ich zakup będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa transakcji, natomiast stawka podatku to 1% podstawy opodatkowania.
Takie stanowisko, zostało zaprezentowane w jedynej dotychczas wydanej w tym temacie interpretacji indywidualnej, oraz powtórzone w ostatnio zamieszczonej informacji Ministerstwa Finansów.
Załóżmy na potrzeby niniejszego rozważania, że pogląd ten jest prawidłowy i rozważmy, czy w takim razie obrót dokonywany za pośrednictwem zagranicznych giełd będzie podlegał takiemu opodatkowaniu.

Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut? Bazę wiedzy od inFakt znajdziesz tutaj

Kiedy czynność cywilnoprawna podlega opodatkowaniu pcc?

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 4 ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi,  jeżeli ich przedmiotem są:
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
obrót bitcoinami na zagranicznych giełdach

Miejsce dokonania czynności – transakcje elektroniczne

Mając na uwadze brzmienie przytoczonego przepisu należy postawić sobie pytanie, gdzie znajduje się miejsce wykonania czynności w przypadku transakcji elektronicznej.
Przepisy podatkowe nie wskazują w jaki sposób należy określić miejsce opodatkowania.
Pewne wskazówki można znaleźć w treści art. 70 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z tym przepisem, w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
W tym zakresie wypowiedział się również Minister Finansów w interpretacji PL/LM/830/15/BNJ/12/79 z dnia 20 czerwca 2012 r. (interpretacja ta, dotyczyła zakupów dokonywanych na zagranicznych portalach aukcyjnych):

„W myśl powyższego przepisu kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy. W związku z tym, że kupującym na zagranicznej aukcji internetowej była osoba fizyczna zamieszkała na terytorium RP, umowę uważa się za zawartą w Polsce.
W konsekwencji, skoro Wnioskodawca miał miejsce zamieszkania na terytorium RP i w świetle powołanych przepisów umowy sprzedaży rzeczy na zagranicznych aukcjach internetowych zawierane były w Polsce, podlegały PCC, gdyż spełnione były łącznie warunki określone w przepisie art. 1 ust. 4 pkt 2 upcc.”

Obrót bitcoinami na zagranicznych giełdach a pcc

W związku z powyższym, przy tak zdefiniowanym miejscu dokonania czynności, należy stwierdzić, że zakup kryptowalut traktowanych jako prawo majątkowe/przedmiot prawa majątkowego będzie podlegał opodatkowaniu na terytorium Polski, bez względu na to, czy zakup miał miejsce na giełdzie z siedzibą w Polsce, czy też innym Państwie.