Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stawki składki wypadkowej? Jakie zmiany przewiduje rozporządzenie zmieniające?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa ogólnie, że stopa procentowa składki wypadkowej jest z przedziału od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru.

Składka wypadkowa 

Aby przedstawić dokładniejsze informacje o wysokości składki wypadkowej będę posiłkowała się ustawą z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego.

Natomiast art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wskazuje na to, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatnika składek niepodlegającego wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. W odniesieniu do roku 2018/2019 wynosi ona 1,67%.

W przypadku płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek. Warto też wiedzieć, że ZUS nie ustali stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Wówczas stopa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy.

Nowe stawki składki wypadkowej

Jeśli chodzi o zmiany od 1 kwietnia 2018 r. przedstawię poniżej grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności obowiązujące w roku składkowym 2018/2019.