Najważniejsze terminy obowiązujące spółki kapitałowe. Sprawdź nasze zestawienie

Malwina Olesiuk

Prowadzisz działalność w formie spółki kapitałowej? Musisz przestrzegać odpowiednich terminów sprawozdawczych wobec różnych instytucji. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych.  

Terminy obligatoryjne dla spółek kapitałowych dzielimy na: terminy w trakcie roku obrotowego – są to obowiązki cykliczne, powtarzające się oraz sprawozdawczość roczna – wykonywana raz w roku.

Obowiązki spółki wobec instytucji w trakcie roku obrotowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ObowiązekTermin
Rejestracja spółki jako płatnika składek 7 dni od powstania obowiązku
Rejestracja lub wyrejestrowanie ubezpieczonego 7 dni od powstania obowiązku
Przekazanie dokumentów rozliczeniowych oraz wpłata składek za poprzedni miesiąc rozliczeniowy do 15. dnia kolejnego miesiąca
Naliczenie i wypłata wynagrodzeń pracownikomzgodnie z regulaminem zakładu pracy, jednak nie później niż do 10. dnia kolejnego miesiąca

Urząd skarbowy

ObowiązekTermin
Aktualizacja dokumentu NIP 821 dni od daty rejestracji w KRS w przypadku nowych spółek, a w przypadku innych podmiotów każdą zmianę należy zgłosić do 7 dni od powstania;
Złożenie deklaracji PCC 3 oraz zapłata należnego podatku od umowy spółki, dopłat, zwiększenia kapitału itp.14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika
Wyliczenie oraz wpłata zaliczki na podatek dochodowy CIT do 20. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni
Wyliczenie oraz wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznychdo 20. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni-jeżeli spółka jest płatnikiem
Wyliczenie, wysyłka deklaracji oraz wpłata podatku wynikającego z deklaracji JPK VAT, VAT 8, VAT 9Mdo 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni
Wyliczenie i wysyłka deklaracji VAT UEdo 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miały miejsce czynności
Wyliczenie, wysyłka oraz zapłata podatku wynikającego z deklaracji VIU-DO stosowanej do rozliczenia VAT według unijnej procedury VAT OSSdo 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale
box-icon

Ważne

Podmioty rozliczające się kwartalnie z podatku dochodowego i VAT, wszystkie zaliczki i podatki z tym związane opłacają do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Krajowy Rejestr Sądowy 

ObowiązekTermin
Wniosek o wpis lub zmianę7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu;
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

ObowiązekTermin
Zgłoszenie nowo powstających podmiotów
oraz zgłoszenie zmian w istniejącej spółce
7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia

Terminy po zakończonym roku podatkowym – sprawozdawczość roczna

Urząd Skarbowy

ObowiązekTermin
Wysyłka deklaracji PIT 4R, 8AR, PIT 11 za poprzedni rok podatkowy
do 31 stycznia
Przygotowanie i wysyłka deklaracji CIT 8 wraz z załącznikami
za rok poprzedni
do 31 marca
Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok poprzedni
do 31 marca
Watwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni
do 30 czerwca
Wysyłka do KRS zatwierdzonego sprawozdania finansowego
15 dni od daty zatwierdzenia
Przekazanie informacji IFT -2R za rok poprzedni do 31 marca

Ochrona środowiska

ObowiązekTermin
Zbiorcze zestawienia danych i sprawozdania do BDO za rok poprzednido 15 marca
Zestawienie o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska za rok poprzednido 31 marca
Raport do Krajowej Bazy (KOBIZE) za rok poprzednido 28 lutego

Wewnętrzne obowiązki spółki kapitałowej

ObowiązekTermin
Zarządzenie inwentaryzacyjne do 1 października (inwentaryzacja możliwa jest od 1 października do 15 stycznia)
Umowa z biegłym rewidentem (dotyczy jednostek podlegających badaniu)w terminie do dnia zarządzenia inwentaryzacji
Zamknięcie roku obrotowegona dzień 31 grudnia
Przygotowanie uchwał dotyczących zamknięcia i zatwierdzenia rokudo 30 czerwca za rok poprzedni