Na czym polega działalność bez rejestracji?

Dnia 30 marca 2018 roku w dzienniku ustaw została opublikowana między innymi ustawa z dnia 6 marca 2018 r. zwana prawem przedsiębiorców. Jak w praktyce i na czym polega działalność bez rejestracji?
na czym polega działalność bez rejestracji
 

Czym jest działalność gospodarcza?

W pierwszej kolejności warto przytoczyć definicję działalności gospodarczej zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 działalnością gospodarczą:

„(…) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.”

Oznacza to, że osoba fizyczna, która dokonywała czynności zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły (np. systematyczny handel za pośrednictwem internetu), pomimo braku rejestracji prowadziła działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, że prowadząc działalność gospodarczą bez wymaganej rejestracji, niesie za sobą określone konsekwencje.

Prawo przedsiębiorców – działalność bez rejestracji

Od 30 kwietnia 2018 roku zacznie obowiązywać ustawa zwana jako prawo przedsiębiorców. Ustawa m.in. w określonych przypadkach dopuszcza możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, za działalność gospodarczą nie uznaje się działalność wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Oznacza to, że w przypadku gdy osoba fizyczna dokonująca czynności zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły, nie przekracza w żadnym miesiącu przychodu w wysokości 1050 zł (50% z kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 2100 zł), w myśl ustawy nie prowadzi działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie jest zobowiązana m.in. do:

  • do zgłoszenia działalności na formularzu CEIDG-1,
  • prowadzenia wymaganych ewidencji lub ksiąg rachunkowych,
  • dopełnienia formalności związanych z rejestracją płatnika składek

Warto zaznaczyć, że działalność bez rejestracji jest jedynie przywilejem dla osób, które mierzą się z decyzją o rozpoczęciu prowadzenia działalności. W każdym momencie osoba korzystająca z preferencji ma prawo złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Dzięki czemu działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Z preferencji nie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzący działalność w ramach umowy spółki cywilnej.
W miesiącu, w którym przychód z prowadzonej działalności bez rejestracji przekroczy ustawowe 50% minimalnego wynagrodzenia, działalność staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie danej wartości. Wówczas osoba fizyczna jest zobowiązana do złożenia CEIDG-1  w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu. Za przychód w działalności bez rejestracji uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Więcej na temat działalności bez rejestracji oraz katalog czynności, do których nie ma zastosowania działalność bez rejestracji znajduje się w tym artykule.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu