Prowadzenie działalności bez rejestracji

Wiele osób dokonuje świadczenia usług lub sprzedaży towarów bez rejestracji działalności, z jakimi konsekwencjami wiąże się prowadzenie działalności bez rejestracji?

Definicja działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Zgodnie z powyższym wykonywanie czynności w sposób zorganizowany i ciągły jest traktowana jako działalność gospodarcza. Dodatkowo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5a ust. 6) definicja zostaje rozbudowana o stwierdzenie, że działalność gospodarczą jest to działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultaty.
Reasumując powyższe, jeżeli osoba fizyczna wykonuje w sposób ciągły i zorganizowany działalność zarobkową, to bez względu na poniesioną stratę lub uzyskany dochód jest to traktowane jak działalność gospodarcza.

Prowadzenie działalności bez rejestracji

Prowadzenie działalności bez rejestracji

Warto zaznaczyć, że rejestracja nie jest wyznacznikiem czy dana osoba jest przedsiębiorcą czy też nie.  Często osoby dokonujące np. handlu bitcoinami, prowadzące sklepy internetowe lub regularnie świadczące usługi nie zdają sobie sprawy, że mają obowiązek dokonania rejestracji. Warto zastanowić się nad konsekwencjami prowadzenia działalności bez rejestracji.
W pierwszej kolejności gdy osoba fizyczna dokonuje czynności, które spełniają definicję działalności gospodarczej łamie przepisy kodeksu karno skarbowego.  Zgodnie z art. 54 § 1, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności. W określonych przypadkach podatnik może podlegać pod dwie kary łącznie. W zależności od wysokości ukrytego dochodu do opodatkowania zostaje określona „kara” na podstawie stawek dziennych. Może się okazać, że wymiar kary będzie mieścił się w przedziale od 666,60 zł nawet do 19.198.080 zł.
Nałożona kara to nie jedyna konsekwencja w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji. Kolejną z konsekwencji jest oszacowanie należnej zaliczki na podatek dochodowy wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku gdy wykonywane czynności, podlegały zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu, wówczas podatnik był odpowiedzialny za rozliczenie podatku.  Podatnik ma obowiązek złożenia zaległych deklaracji VAT wraz z rozliczeniem i zapłatą podatku. Kolejną karą są odsetki ustawowe od zaległości podatkowych.
Osoba prowadząca działalność bez rejestracji zgodnie z przepisami ustawy o SUS miała obowiązek rozliczania i opłacania należnych składek społecznych i zdrowotnych. Płatnik ma obowiązek uzupełnić brakujące deklarację oraz zapłacić zaległe składki wraz z ustawowymi odsetkami.
Prowadzenie działalności bez rejestracji może nałożyć na podatnika bardzo dotkliwe kary, warto więc zastanowić się nad rozpoczęciem działalności w przypadku świadczenia usług lub sprzedaży w sposób zorganizowany i ciągły.