Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.

Jaki jest limit okresowych umów o pracę? Jak liczyć limit 33/3? Czy przerwy w zatrudnieniu mają znaczenie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy do wpisu.

  • Liczba umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.
  • Jeśli liczba umów o pracę okresowych przekroczy 4 lub okres 33 miesięcy, to umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
  • Do limitu 33/3 nie wlicza się się umów na zastępstwo, sezonowych, na czas próbny, przedłużanych do dnia porodu.

Rodzaje umów o pracę

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Limit 3 umów i 33 miesięcy

Przepisy określają, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Przerwa w zatrudnieniu nie ma znaczenia, limit 33/3 będzie liczony nawet, jeśli między okresami zatrudnienia wystąpi przerwa.

Przykład 1

Pan Jan jest zatrudniony w firmie X. Do tej pory otrzymał 3 umowy na okres 6 miesięcy, 12 miesięcy i kolejną na 12 miesięcy. Jeśli zostanie podpisana kolejna umowa o pracę, to niezależnie od jej nazwy i czasu na jaki zostanie zawarta, będzie to umowa o pracę na czas nieokreślony, bo przekroczony zostanie limit 3 umów.

Przykład 2

Pani Kinga jest zatrudniona w firmie Y. Podpisała dwie umowy o pracę: pierwszą na okres 6 miesięcy, drugą na 12 miesięcy. Kolejna umowa ma być już na okres 24 miesięcy. Z racji tego, że okres trzeciej umowy przekracza 33 miesiące, po upływie 33 miesięcy z mocy prawa przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony.

Limit okresowych umów o pracę

Wyłączenia od stosowania limitu 33/3

Limitu 33/3 nie stosujemy do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Ponadto limit okresowych umów o prace nie ma znaczenia w przypadku umów o pracę zawartych na okres próbny lub przedłużanych do dnia porodu.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Limicie okresowych umów o pracę

Umowy na czas próbny nie są wliczane do limitu 33/3.

Prawidłowo ! Błędnie

Pan Tomasz miał z firmą X podpisane trzy umowy o pracę na okres 6, 12 i 12 miesięcy. Po tym czasie była dwuletnia przerwa i potem podpisana kolejna umowa na 24 miesiące. Jaki to będzie rodzaj umowy?

Prawidłowo ! Błędnie

Umowa na zastępstwo zawarta na okres 24 miesięcy jest wliczana do limitu 33/3.

Prawidłowo ! Błędnie