Umowa na czas określony – ile razy można podpisać ją z jednym pracownikiem? Jak rozumieć limity? Wyjaśnienie i przykłady


20 stycznia 2018 3 min. czytania

Na jaki okres można obecnie podpisać umowę o pracę? Jakie limity obowiązują? Czy ustawodawca określił wyjątki od reguły?

Limit 33_3

Rodzaje umów

Zgodnie z art. 25 § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy – umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas określony i nieokreślony.

Co ważne umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia na danym stanowisku.

Umowa na czas próbny z danym pracownikiem powinna być jedna. Ustawodawca określił jednak w tym zakresie wyjątek. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy – tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Okres zatrudnienia

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Oznacza to, że limit 33/3 dotyczy umów na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Dla lepszego zobrazowania tej sytuacji warto przedstawić przykłady. Mianowicie umowa o pracę została zawarta na okres od dnia 1.08.2016 do 31.10.2016. Strony ustaliły, że praca będzie wykonywana jeszcze do dnia 31 grudnia 2016 – w okresie od 1.11.2016 do 31.12.2016 pracownik wykonywał zadania na podstawie drugiej umowy na czas określony, mimo że nie została ona zawarta osobno.

Ponadto jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyłączenia

Art.25[1] § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy określa, że limitu 33/3 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy prze okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Pracodawca, który nie chce stosować limitu 33/3 ze względu na przyczyny leżące po jego stronie ma obowiązek zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy o pracę wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu