Limit 15 tys. zł a zakup pojazdu na osobę prywatną z przeznaczeniem do działalności


27 września 2018 4 min. czytania

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje limit 15 tys. zł. Limit określa prawo przedsiębiorcy do rozliczenia w kosztach wydatków sfinansowanych gotówką. Czy w przypadku gdy przedsiębiorca zakupi pojazd osobowy jako osoba prywatna za gotówkę, a następnie przekaże go na cele działalności gospodarczej, będzie miał prawo zaliczyć pojazd do kosztów? Zapraszam do zapoznania się z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Limit 15 tys. zł

Limit 15 tys. zł

Zgodnie z art. 22. 1 ustawy o swobodzie działalności

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

W przypadku gdy przedsiębiorca za gotówkę, dokona zakupu towarów lub usług o wartości przekraczającą limit 15 tys. zł, wówczas nie ujmie pełnej wartości wydatku w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów jedynie wartość 15 tys. zł. Więcej na ten temat zostało opisane w tym artykule.
W związku z tym, czy przedsiębiorca, który dokonał zakupu pojazdu osobowego za gotówkę jako osoba prywatna od innego przedsiębiorcy, będzie miał prawo zaliczyć do kosztów poprzez amortyzację pełną wartość pojazdu?

Stan faktyczny

Wątpliwość przedsiębiorcy odnośnie prawa do rozliczenia pełnej wartości pojazdu zakupionego za gotówkę, stała się powodem wystąpienia o indywidualną interpretację. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Początkiem roku wnioskodawca zakupił od zagranicznej firmy za gotówkę pojazd osobowy o wartości 37 tys. zł. Stronami na umowie była zagraniczna firma jako sprzedawca oraz kupujący jako osoba prywatna. Z uwagi na zużycie starego pojazdu, wnioskodawca podjął decyzję o przekazaniu pojazdu z majątku firmowego na cele działalności gospodarczej. W związku z tym, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem:

Czy amortyzacja ww. środka trwałego (samochodu osobowego Ford Galaxy) stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Zdaniem wnioskodawcy, odpisy od amortyzowanego środka trwałego będą stanowić koszty uzyskania przychodów. Ponieważ, w momencie zakupu pojazdu wnioskodawca dokonał zakupu na osobę fizyczną i nie planował przeniesienia pojazdu do majątku firmy.

Stanowisko KIS

W nawiązaniu do przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko za prawidłowe. W wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej syg. 0115-KDIT3.4011.283.2018.1.DB wskazał:

„Jak wynika z treści przedstawionego wniosku, (…) Wnioskodawca przekazał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód Ford Galaxy, kupiony na cele prywatne 13 lutego 2018 r. jako środek trwały. Wnioskodawca prowadzi działalność inżynierską i budowlaną oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że jeżeli w istocie samochód osobowy zakupiony przez Wnioskodawcę na cele prywatne, przekazany następnie na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalające uznać go za środek trwały, to Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej, pod warunkiem, że odpisy te dokonywane będą zgodnie z przepisami art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wskazano we wniosku samochód osobowy został zakupiony przez Wnioskodawcę na cele prywatne, a dopiero później Wnioskodawca powziął zamiar przekazania go na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W związku z tym, nie był zobowiązany do dokonania transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Ponadto, jak wynika z treści wniosku, cena nabycia samochodu nie przekroczyła kwoty 20.000 tys. euro, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym, Wnioskodawca będzie miał prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej w pełnej wysokości.”

Oznacza to, że limit 15 tys. zł, nie będzie dotyczył składników zakupionych prywatnie, które zostały przekazane do działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu