Z dniem 1 lipca 2017 roku miała miejsce likwidacja zwolnień z VAT. Oczywiście nie ma to zastosowania do wszystkich zwolnień, a tylko tych niektórych związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi.

Do 30 czerwca 2017 roku

Art. 43 ust. 13 ustawy określał, że zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, która sama stanowi odrębną całość i jest właściwa oraz niezbędna do świadczenia wyżej wymienionej usługi zwolnionej z VAT.

Należy mieć tutaj na względzie :

  • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną (ust. 7),
  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji (ust. 37),,
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę (ust. 38),
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę (ust. 39),
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług (ust. 40),
  • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną – z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi (ust. 40a),
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie (ust. 41).

Ponadto art. 43 ust. 14 stanowił, że przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Ogólnie do tej pory usługi będące elementem usług określonych w ust. 1 pkt 7 i 37-41, stanowiące odrębną całość i niezbędne do ich świadczenia były zwolnione przedmiotowo z VAT. Co więcej zwolnienie to nie miało zastosowania do usług będących element usług pośrednictwa np. finansowego, ubezpieczeniowego.

likwidacja zwolnien z vat

Likwidacja zwolnień z VAT

Od początku lipca wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Nowelizacją wykreślono ust. 13 – 14 z art. 43 oraz zmieniono brzmienie ust.15. W uzasadnieniu wskazano, że po wprowadzeniu zmiany przepisów ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, które były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do takich usług zaliczane będą usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT. Usługa likwidacji szkód obejmuje m.in. usługi call center obsługi likwidacji szkód, ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej), przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

Od 1 lipca 2017 roku

Podatnik, który do tej pory korzystał ze zwolnienia na podstawia art. 43 ust. 13 lub 14 może od 1 lipca korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub zarejestrować się do VAT na druku VAT-R. Gdy będzie korzystał ze zwolnienia, to jego limit zależy od tego kiedy działalność została założona, jeśli przed 1 stycznia 2017 to limit na 2017 rok wynosi 200 000 zł. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu