Kwartalne zaliczki od 2019


15 lutego 2019 3 min. czytania

Wielu przedsiębiorców wybiera zaliczki kwartalne PIT, co zmniejsza ilość wpłat na podatek w ciągu roku i może poprawić płynność finansową firmy. Sprawdźmy, kto może w 2019 roku korzystać z kwartalnych zaliczek i jak na nowych zasadach zawiadamiać urząd o wyborze kwartalnego sposobu rozliczenia PIT.

Zaliczki kwartalne nie dla wszystkich

Prawo do korzystania z kwartalnej formy opłacania zaliczek mają przedsiębiorcy rozliczający się m.in. na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym:

  • będący małymi podatnikami;
  • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Mały podatnik zgodnie z art. 5a pkt 20 PIT to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
W 2019 roku limit dla małego podatnika wynosi 5.135.000 zł.
korekta zeznania rocznego

Ryczałt ewidencjonowany

Wyboru kwartalnego sposobu mogą dokonać także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego:

  • rozpoczynający prowadzenie działalności;
  • których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (106.987,50 zł).

Nowością jest wprowadzenie od 2019 możliwości wpłacania zaliczek co kwartał dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tej formie opodatkowania.

Dodatkowy warunek do spełnienia

Zmianie nie uległy przepisy w zakresie wyłączeń z kwartalnego sposobu opłacania podatku. Nadal zastosowanie znajdą przepisy art. 22k ust 11 PIT, które stanowią, że podatnik ma prawo skorzystać z kwartalnych zaliczek, jeśli w roku rozpoczęcia działalności a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, 
  • działalności gospodarczej nie prowadził małżonek podatnika, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Przykład 1
Pan Grzegorz rozpoczynający działalność gospodarczą w dniu 02.01.2019 wybrał liniowy sposób opodatkowania dochodów z działalności. Żona Pana Grzegorza prowadzi działalność gospodarczą od 2014 roku a między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Pan Grzegorz nie może obecnie skorzystać z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na PIT. 

Sposób informowania urzędu o sposobie opłacania zaliczek od 2019

Od 2019 roku zmienia się sposób informowania fiskusa o wyborze formy wpłacania zaliczek na podatek. Zmiana dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się zgodnie z PIT oraz opodatkowanych ryczałtem.
Do tej pory przedsiębiorca opodatkowany na zasadach PIT musiał poinformować urząd o zmianie formy opłacania zaliczek do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego bądź do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności.
Przedsiębiorca opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym miał czas na zmianę formy opłacania zaliczek jedynie do 20 stycznia danego roku podatkowego.
Od 2019 o wyborze formy wpłacania zaliczek informujemy ex-post w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
Wynika to z nowego brzmienia art. 44 ust. 3i PIT oraz art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku.
Więcej na temat zmian przepisów w zakresie formy opłacania zaliczek  w tym wpisie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu