Które przychody opodatkowane są podatkiem u źródła? W jakim terminie i gdzie zapłacić ten podatek?

Dokonywanie zakupu usług od zagranicznych kontrahentów jest bardzo popularne wśród przedsiębiorców. Nie każdy jednak z nich wie, że przy zakup określonych usług może wystąpić podatek u źródła.

Podatek u źródła

Obowiązek pobierania podatku u źródła wynika z art. 29 ust.1 pkt 5 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20 % przychodu podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane z tytułu wykonanych przez nie na terytorium Polski świadczeń:

 • doradczych,

 • księgowych,

 • badania rynku,

 • usług prawnych,

 • usług reklamowych,

 • zarządzania i kontroli,

 • przetwarzania danych,

 • usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,

 • gwarancji i poręczeń

  oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Certyfikat rezydencji

Zgodnie z art. 29 ust. 2 powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Umowa ta, może przewidywać niższą stawkę podatku lub w ogóle zwolnić przychody z opodatkowania. Ważne jest jednak to, że dla zastosowania postanowień danej umowy niezbędne jest uzyskanie od osoby zagranicznej certyfikatu rezydencji. W sytuacji gdy zagraniczny kontrahent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wówczas należy pobrać 20 % podatek.

Obowiązki polskiego podmiotu różnią się w zależności od tego na czyją rzecz wypłaca on należność.

Kupujesz usługi od zagranicznych firm_ Zapłać podatek u źródła

Wypłata na rzecz osoby fizycznej

W sytuacji obowiązku zapłaty podatku u źródła należy dokonać wpłaty pobranego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym dokonana została zapłata należności, w tym w formie przedpłaty. Podatek należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną to według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego polski podmiot zobowiązany będzie złożyć w powyżej określonym urzędzie skarbowym deklarację PIT-8AR.

Dodatkowo w  terminie do końca 2 miesiąca następującego po roku, w którym na rzecz podmiotu zagranicznego została dokonana wypłata należności należy przekazać podmiotowi zagranicznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych dokument IFT-1R (formularz IFT-1/IFT-1R). Dokument ten należy złożyć również w przypadku braku obowiązku zapłaty podatku.

Wypłata na rzecz osoby prawnej

W tej sytuacji zapłaty podatku należy dokonać w terminie do 7 dnia miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym wypłacono należność. Podatek u źródła należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W terminie do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego polski podmiot zobowiązany będzie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczną deklarację CIT-10Z.

W  terminie do końca 3 miesiąca następującego po roku, w którym na rzecz podmiotu zagranicznego została dokonana wypłata należności należy przekazać podmiotowi zagranicznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych dokument IFT-2R (formularz IFT-2/IFT-2R). Dokument ten należy złożyć również w przypadku braku obowiązku zapłaty podatku.a