Od początku 2019 roku, przedsiębiorcy uzyskujący przychody z tzw. IP BOX mają prawo do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku. Jakie wymogi musi spełnić przedsiębiorca aby skorzystać z nowej stawki podatku?

Jakie przychody obejmuje IP BOX

5% stawką podatku zostały objęte dochody kwalifikowane uzyskane z IP BOX  (Intellectual Property Box), zaliczamy do nich dochody:

 • dotyczące należności oraz z opłat wynikających z umów licencyjnych;
 • z tytułu sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Niejasności w zakresie prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku przyczyniły się do zwiększonej ilości zapytać dotyczących prawa do skorzystania z „nowej ulgi”. Ministerstwo Finansów dnia 15 lipca 2019 roku wydało a następnie opublikowało objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Prawo do zastosowania IP BOX „dla” programu komputerowego

Jak podkreśla MF, przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie oprogramowania mają prawo do skorzystania z IP BOX pod warunkiem, że kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
 3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Działalność B+R

W kontekście przedstawionych warunków, warto wyjaśnić definicję działalności badawczo rozwojowej. Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć:

„działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 39 oraz pkt 40, ustawa o PIT w zakresie definicji badań naukowych oraz prac rozwojowych odsyła do Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
IP BOX
Przez badania naukowe należy rozumieć zgodnie z art. 4. pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działalność obejmującą

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez określenie prace rozwojowe należy rozumieć zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

„działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.”

Aby działalność przedsiębiorcy mogła zostać uznana za działalność B+R, przedsiębiorca musi we własnym zakresie opracowywać nowe lub ulepszone produkty lub usługi odróżniające się od przyjętych rozwiązań. Prowadzona działalność jest w sposób zaplanowany, metodyczny i uporządkowany, dodatkowo dla swoich projektów wyznacza określone cele, harmonogramy oraz zasoby. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Definicja autorskiego prawa do programu komputerowego

Jak wskazano w obwieszczeniu MF, doktryna prawa autorskiego przyjmuje różne kazuistyczne podejścia do definiowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego”, które wskazują, że część chronioną prawem [formę (ekspresji) utworu] jest w szczególności kombinacja komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego.
Fundamentem informatycznego rozumienia programu komputerowego jest samo pojęcie „programu”, czyli zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania algorytmu rozwiązania określonego zadania. Zatem program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.
Dodatkowo pojęcie „program komputerowy” nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, co musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak:

 • kod źródłowy,
 • opis procedur operacyjnych,
 • zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz
 • kod wynikowy i interfejs.

Prawa autorskie programu komputerowego

Ostatnim kluczowym warunkiem jaki musi spełniać przedsiębiorca aby mógł skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, musi posiadać prawa autorskie gwarantowane w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z powołanym przepisem:

Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Na koniec warto podkreślić, że podatnik, który chce skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).