Lekarze będący na rezydenturze w szpitalu mają podpisaną umowę o pracę z dyrektorem danego szpitala. Młodzi lekarze często uczestniczą w szkoleniach wyjazdowych, które są obowiązkowe i przewidziane w ramach danej specjalizacji. Kto w takiej sytuacji pokrywa koszty szkoleń lekarza rezydenta?

Umowa o pracę jako forma zatrudnienia

Zgodnie z art. 16h ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury. Rezydentura ta jest przyznawana i finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem.

Co to oznacza?

Lekarza rezydenta zatrudnionego na umowę o pracę chronią przepisy Kodeksu pracy, który określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Koszty szkoleń lekarza rezydenta - kto pokrywa?

Szkolenia specjalizacyjne

Zgodnie z kodeksem pracy każdemu pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Za czas przebywania na szkoleniu pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Odbywanie więc przez rezydenta wszelkiego rodzaju seminariów lub kursów specjalistycznych w ramach szkolenia specjalizacyjnego stanowi nieodłączną część całego szkolenia. Czas poświęcony przez lekarza rezydenta na uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym powinien być uznany jako czas pracy wynikający z kodeksu pracy, bez względu na miejsce, w którym odbywają się szkolenia.

Ważnym mogło by się wydawać zapisem w kodeksie pracy jest art. 103³. Zgodnie z tym przepisem pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Warto jednak zaznaczyć fakt, że pracodawca nie ma takiego obowiązku, może on natomiast tego dokonać.

Rozliczenie delegacji – zwrot kosztów

W tym przypadku warto rozróżnić termin oddelegowania pracownika od pojęcia podróży służbowej.

Z oddelegowaniem mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca wysyła pracownika do wykonywania pracy do innej miejscowości, niż ta wskazana w podpisanej umowie o pracę. Koniecznym punktem w takiej sytuacji jest przygotowanie aneksu zmieniającego warunki pracy do podpisanej umowy.

Podróż służbowa ma miejsce wtedy, gdy pracownik na zlecenie pracodawcy wyrusza w podróż poza miejscowość zatrudnienia. Miejsce stałego wykonywania pracy przez pracownika pozostaje jednak bez zmian.

W przypadku delegacji pracownikowi przysługują wszystkie świadczenia związane z podróżą służbową pracownika, jak również przysługująca z tego tytułu dieta. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku oddelegowania. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, nie przysługują natomiast te świadczenia związane z odbywaniem podróży służbowej.

Czytelnicy pytają…

Lekarz rezydent jest zatrudniony w szpitalu na umowę o pracę, dodatkowo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach rezydentury lekarz uczestniczy w szkoleniach specjalizacyjnych poza miejscem pracy. Za czas szkolenia lekarz otrzymuje wynagrodzenie. Czy lekarz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może rozliczyć wydatki związane z zakwaterowaniem, zakupem biletów za przejazd środkami transportu lub wydatki związane z zakupem paliwa w sytuacji, gdy podróżuje samochodem?

Jeśli lekarz rezydent uczestniczy w szkoleniu specjalizacyjnym poza miejscem pracy i jest to szkolenie, które odbywa się w ramach rezydentury to wszelkie koszty związane z opłatami za przejazd lub zakwaterowaniem mogą (ale nie muszą) być pokryte przez pracodawcę – wynika to z art. 103³ kodeksu pracy. Lekarz rezydent nie może natomiast wydatków związanych z zakwaterowaniem, zakupem biletów lub paliwa do samochodu rozliczyć w ramach prowadzonej firmy. Nie jest to możliwe, ponieważ szkolenie, które odbywa związane jest z podpisaną umową o pracę, a nie prowadzoną działalnością.

W przypadku, gdyby lekarz przedsiębiorca brał udział w szkoleniu, które miało by związek z prowadzoną działalnością ale nie wynikało by ono z zawartej ze szpitalem umowy, w którym wykonuje on pracę, to wówczas wszelkie koszty związane z tym szkoleniem, np. wydatki poniesione na szkolenie, dojazd lub zakwaterowanie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.