Korekta przychodów w PIT


26 września 2019 2 min. czytania

Prowadzać działalność gospodarczą, często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania korekty przychodów lub kosztów. Jak w praktyce wyglądają korekty przychodów w podatku dochodowym

Spis treści

Przyczyny korekty

Wystawienie lub otrzymanie korekty powoduje zmiany w rozliczeniach na gruncie podatku dochodowego oraz VAT. Ogólne zasady dokonywania korekty przychodów na gruncie podatku dochodowego stosujemy z uwzględnieniem art. 14 ust. 1m-1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 1m, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonujemy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Oznacza to, że w przypadku korekty spowodowanej np.

  • udzielonym rabatem,
  • zwrotem towaru lub
  • innymi czynnościami, które nie stanowią błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki,

korekty dla celów podatku dochodowego dokonuje się powinien cofnąć się z rozliczeniem faktury do okresu rozliczeniowego wystawienia pierwotnego dokumentu.

Obecnym kształcie ustawy o podatku dochodowym, nie znajdziemy definicji błędu rachunkowego oraz oczywistej omyłki. Dlatego w tym zakresie warto posiłkować się orzecznictwem Dyrektora KIS

Korekta przychodów w PIT

Do „błędu rachunkowego” dochodzi w przypadku niewłaściwego wykazania przychodu z uwagi wynikającego z błędu w wyliczeniach np. określenie niewłaściwej ilośc towarów. Natomiast przez „inną oczywistą omyłkę” należy rozumieć oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym np. zastosowanie ceny danej dla innego towaru lub jego nieprawidłowym ujęciu w ewidencji księgowej. Dodatkowo oczywista omyłka musi być pierwotna i oczywista.

Sposób dokonania korekty

Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik rozlicza fakturę korygującą, podatnik nie osiągnął wystarczających przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia wynikającej z korekty, podatnik jest zobowiązany do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Korekta faktury przychodowej po zakończeniu działalności

W przypadku gdy korekta następuje po:

  • likwidacji działalności gospodarczej albo
  • zmianie formy opodatkowania na ryczałt

zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub zmianą formy opodatkowania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu