Korekta dokumentów elektronicznych


11 maja 2018 3 min. czytania

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma wiele obowiązków w zakresie przesyłania wymaganych formularzy, deklaracji, wniosków jak i innych dokumentów. Docelowo standardem ma być umożliwienie przedsiębiorcy „załatwianie” większości spraw za pośrednictwem internetu. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają lub mają obowiązek korzystać z elektronicznych dokumentów. Jak w praktyce powinna wyglądać korekta dokumentów elektronicznych?

Kiedy korekta dokumentów elektronicznych jest wymagana?

Przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy przesyłający e-deklaracje jest zobowiązany do przesłania jej korekty w przypadku stwierdzenia w niej nieprawidłowości. Korektę należy złożyć niezwłocznie po wykryciu niepoprawnych lub po zmianie danych, które powodują zmiany w pierwotnym e-dokumencie. Wszystkie e-dokumenty można korygować do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynikającego z przesłanego dokumentu. Natomiast w przypadku przesłania korekty za okres objęty kontrolą lub postępowaniem podatkowym, korekta dokumentów elektronicznych zostanie uznana za nieskuteczną.
Przesłana korekta dokumentów elektroniczny, tak jak w przypadku korekt papierowych staje się aktualną wersją przesłanego dokumentu. E-deklaracja powinna być oznaczona jako korekta deklaracji, co skutkuje anulowaniem przesłania pierwszego e-dokumentu. Korekta powinna zostać wypełniona prawidłowymi danymi. Z uwagi na to, ze korekta deklaracji staje się nową wersją rozliczenia, należy przesłać ją ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Załączniki należy przesłać bez względu czy zostały w nich wprowadzone jakiekolwiek zmiany czy też nie.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie, udostępnia możliwość skorzystania z platformy „E-deklarację„, która pozwala na wypełnienie interaktywny druków oraz przesłanie uwierzytelniając je danymi autoryzującymi. Warto pamiętać, że obecnie nie ma obowiązku składania ORD-ZU czyli uzasadnienia wyjaśniającego przyczynę złożenia korekty.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Co do zasady ogólnej wyrażonej w art. 68 – 70 ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. W przypadku gdy nastąpiło wydłużenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, możliwe jest dokonanie korekty deklaracji złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe. Zgodnie z art. 70, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu np. w przypadku

  • wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku;
  • ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego;
  • wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny;
  • nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Podsumowanie
Warto pamiętać, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości w złożonych e-deklaracjach, podatnik ma obowiązek dokonania korekty deklaracji, która stanie się aktualną wersją deklaracji podatkowej. Korekty dokumentów i e-dokumentów można dokonać do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Warto pamiętać, że przesyłane pliki JPK też mogą być poddane korekcie, więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu