Aby przedsiębiorca miał prawo do odliczenia 100% VAT od faktur związanych z eksploatacją pojazdu osobowego, musi spełnić wszystkie niezbędne formalności. Jednym z nich jest prowadzenie kilometrówki dla celów VAT. Jak powinna wyglądać kilometrówka dla celów VAT?

Kilometrówka dla celów VAT

Pojazdy wykorzystywane jedynie do celów działalności

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, pojazdy uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej to takie, których:

 • sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Kilometrówka dla celów VAT

Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarcze. Do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Natomiast kilometrówka powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd – dokąd),
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jeżeli wpis, o którym mowa w pkt 4 dokonuje osoba nie będąca podatnikiem, wpis powinien być potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności.
Warto pamiętać, że zmiany od 2019 roku w zakresie użytkowania pojazdów na potrzeby działalności nie dotyczą zmian w zakresie podatku VAT. O nowych zasadach rozliczania pojazdów pisaliśmy tutaj.