Kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?


20 lipca 2018 3 min. czytania

Do prowadzenia działalności gospodarczej często niezbędne jest posiadanie odpowiednich składników majątku. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z różnych form nabycia lub prawa użytkowania nowego środka trwałego. Zapraszam do zapoznania się z artykułem kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Leasing operacyjny a umowa najmu

Leasing operacyjny został przez nas opisany w tym artykule. W skrócie można powiedzieć, że przez leasing operacyjny rozumie się oddanie przez leasingodawcę przedmiotu leasingu do użytkowania leasingobiorcy w zamian za opłacanie rat leasingowych. Dla leasingobiorcy rata w wartości netto (lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu. Natomiast naliczony podatek podlega odliczeniu w pełnej wysokości lub w wysokości 50% dla pojazdów osobowych.  Leasingobiorca po zakończeniu trwania umowy leasingu ma prawo dokonać wykupu przedmiotu leasingu po z góry określonej wartości.
Z kolei umowa najmu jest to umowa użyczenia przedmiotu leasingu na określonych przez wynajmującego zasadach. W umowie najmu przedmiot oddany jest do użytkowania najemy na określony czas (np. 1 miesiąc lub 36 miesięcy), natomiast po wygaśnięciu umowy, stron nie łączą już żadne obowiązki. W przypadku gdy najemca zdecyduje się na wykup przedmiotu wynajmującego, a wynajmujący udzieli zgody na sprzedaż przedmiotu najmu, wcześniej zapłacone raty za najem nie są zaliczane na poczet zakupu przedmiotu najmu. Warto też zaznaczyć, że umowa najmu może być korzystniejszą formą wejścia w posiadanie nowego składnika majątku, w szczególności dla nowych firm. Dodatkowo umowa najmu bardzo często zakłada mnie obowiązków formalnych przy podpisaniu umowy.

Kiedy umowa najmu może zostać uznana za leasing?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 23a ust. 1 określił definicję umowy leasingu. Przez umowę leasingu którą rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż nazewnictwo danej umowy jako umowa najmu lub leasingu nie jest czynnikiem decydującym o jej charakterze. Umowa najmu może zostać uznana za umowę leasingu bez względu jaką nosi nazwę jeżeli:

  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne. Albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości
  • suma ustalonych opłat w umowie, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • przedmiot umowy jest środkiem trwałym, podlegającym amortyzacji u wynajmującego, który oddaje go do użytku najemcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu