Jaka jest stawka ryczałtu od sprzedaży mieszkania lub innej nieruchomości?


23 maja 2018 3 min. czytania

Opodatkowanie działalności w sposób zryczałtowany jest jedną z czterech form opodatkowania, jaką podatnik ma do wyboru. Ogólnie znamy stawki ryczałtu, ale dzisiaj chciałabym zatrzymać się przy pytaniu – kiedy stosujemy 10% stawkę ryczałtu?

O stawkach ryczałtu pisałam już wcześniej i wskazałam, że w zależności od rodzaju uzyskiwanego przychodu może ona wynieść 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, czyli podatek płaci się od przychodu.

Wśród stawek wymienionych wyżej nie ma wskazanej tej 10%. W dalszej części artykułu przedstawię sytuację, w których ma ona zastosowanie.

Kiedy stosujemy 10% stawkę ryczałtu?

Jak określa art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

  • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł i nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, nie przekracza 1.500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

ryczałt 10%

Przykład 1 – Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany stosuje stawkę 5,5%. Przedsiębiorca dokonał zakupu nieruchomości do celów działalności gospodarczej 10.05.2015 roku i chce dokonać jej wycofania z majątku firmowego do firmowego 1 czerwca 2018 r., a następnie sprzedaży dnia 2 czerwca 2018 r. za kwotę 300.000 zł.

Oznacza to, że w terminie do 20. lipca przedsiębiorca musi dokonać zapłaty podatku w wysokości 10% uzyskanego przychodu, czyli 10% z 300.000 zł co daje kwotę 30.000 zł.

Przykład 2 -Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany stosuje stawkę 5,5%. Przedsiębiorca dokonał zakupu nieruchomości do celów działalności gospodarczej 10.05.2010 roku i chce dokonać jej wycofania z majątku firmowego do firmowego 1 czerwca 2018 r., a następnie sprzedaży dnia 2 czerwca 2018 r. za kwotę 300.000 zł.

W tej sytuacji minęło 6 lat od wycofania nieruchomości z majątku firmowego do prywatnego, zatem podatku w wysokości 10% nie będzie.

W jakim terminie należy uregulować podatek?

Zryczałtowany podatek w wysokości 10% przychodu należy opłacić bez wezwania urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu uzyskania przychodu. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu