Czy przy zawieszeniu działalności trzeba zwrócić ulgę z tytułu kasy fiskalnej? Jaki jest czas na zwrot pieniędzy od momentu powstania zdarzenia?


3 maja 2019 4 min. czytania

Ulga na kasę fiskalną stanowi istotną zachętę do zakupu kasy przez przedsiębiorców. Może jednak podlegać zwrotowi w określonych przepisami przypadkach. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami zwrotu ulgi z tytułu wydatków na kasę fiskalną.

Kiedy muszę zwrócić ulgę z tytułu kasy fiskalnej

O tym w jaki sposób uzyskać ulgę z tytułu wydatków na zakup kasy fiskalnej pisaliśmy szczegółowo w tym wpisie. Odliczenie lub zwrot z tytułu ulgi wynosi 90% jej ceny netto nie więcej niż 700 zł.
W szczególnych sytuacjach wynikających z ustawy o VAT podatnicy zobowiązani są do zwrotu kwoty otrzymanej ulgi. Będzie tak gdy podatnicy:

 • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub
 • nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wykonawczych obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis lub
 •  w innych przypadkach określonych w rozporządzeniu.

Przepisy § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących precyzują te inne przypadki. Podatnicy zobowiązani będą do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną działalności;
 • nastąpi otwarcie likwidacji;
 • zostanie ogłoszona upadłość;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
 • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Przepisy § 2 i 3 rozporządzenia określają warunki co do dokumentów i terminów wymaganych do otrzymania ulgi. Chodzi m.in. o złożenie przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży pisemnego zgłoszenia o liczbie i miejscu kas, posiadania dowodu zapłaty za kasę czy rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.
Zmiany w 50_ kosztach uzyskania przychodu

Jak liczyć okres 3 lat na zwrot ulgi

Przepisy określające warunek 3 lat na zwrot ulgi budziły do tej pory liczne spory. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dniem 1 maja 2019 zmienione zostało brzmienie art. 111 ust. 6. Obecnie zwrotu należy dokonać w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej a nie jak było dotychczas w przypadku „zaprzestania używania kasy”. Samo Ministerstwo Finansów przyznaje, że „zmiana w tym zakresie ma charakter doprecyzowujący, ponieważ zapis w dotychczasowym brzmieniu budził wiele wątpliwości interpretacyjnych.”
Kontrowersje dotyczyły przede wszystkim kwestii uwzględniania w okresie 3 – letnim okresu zawieszenia działalności. Z indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych w tym zakresie wynika, że okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do okresu 3 lat. Przykładem jest interpretacja 2461-IBPP3.4512.146.2017.2.JK z dnia 14.04.2017, gdzie wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:
W dniu 15 czerwca 2011 podatnik rozpoczął  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nauki języków obcych. Dnia 26 lutego 2013 r. dokonano fiskalizacji kasy fiskalnej, a od dnia 1 marca 2013 r. rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. W związku z faktem, iż Zainteresowany spełnił ustawowe wymogi uprawniające do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, skorzystał z tej ulgi. W dniu 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca zmuszony był zawiesić działalność gospodarczą, a ostatni raport fiskalny był datowany na 30 czerwca 2015 r. Celem Zainteresowanego było wznowienie tej działalności, jednakże nie udało się wznowić działalności i w dniu 29 grudnia 2016 r. ostatecznie zlikwidował działalność gospodarczą.
Dyrektor KIS uznał, że podatnik musi dokonać zwrotu otrzymanej kwoty ulgi uzasadniając:
„Jeżeli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu działalności) przekracza trzy lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności. Jeśli natomiast okres używania kasy rejestrującej nie przekracza trzech lat – to odliczoną wcześniej ulgę podatnik jest zobowiązany zwrócić.”

Jak zwrócić ulgę na zakup kasy

Podatnicy VAT, zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dokonują na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25  dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

Podatnicy zwolnieni dokonują zwrotu ulgi do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu