18 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów ogłosił i przekazał do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Projekt ten wprowadza rewolucyjne zmiany dotyczące kas fiskalnych. Poniższy wpis zawiera przedstawienie proponowanych zmian.
Natomiast inne zmiany prawne zapowiadane na 2018 r. są zebrane tutaj.

kasa fiskalna

Centralne Repozytorium Kas

Zgodnie z proponowanymi przez Ministra zmianami zostanie utworzone Centralne Repozytorium Kas.
Będzie to prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej system teleinformatyczny mający na celu przede wszystkim odbieranie i gromadzenie informacji z kas fiskalnych oraz analizę i kontrolę tych informacji.
Wysyłka informacji z kasy do repozytorium będzie dokonywana w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu, w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni. Natomiast sam dokument elektroniczny powinien przybrać strukturę przewidzianą dla JPK. W konsekwencji, najpewniej do 7 obowiązujących już struktur JPK zostanie dodana, zapowiadana już kolejna struktura, JPK_PARAGON.
Kompendium wiedzy o tej i innych innych strukturach JPK można znaleźć tutaj

Kasa fiskalna 2018

Zgodnie z nowelizacją, kasa fiskalna powinna zapewniać prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie informacji na zewnętrzne nośniki danych. Kasa powinna umożliwiać połączenie z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem internetu oraz przesyłać do repozytorium informacje wg struktury JPK.
W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe zapewnienie trwałego połączenia z repozytorium, wówczas podatnik powinien uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie informacji z kasy fiskalnej w ustalonych odstępach czasowych.
Informacje przesyłane do repozytorium powinny zawierać m.in. dane dotyczące:

 • przedmiotu sprzedaży i podstawy opodatkowania
 • kwoty podatku należnego
 • numeru NIP podatnika

Ewidencja przy użyciu dotychczasowych kas

Podatnicy będą mogli ewidencjonować obrót przy użyciu kas fiskalnych niezapewniających elektronicznego zapisu kopii, do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej kasy. Po zapełnieniu pamięci, pamięć ta nie będzie podlegać wymianie, a co za tym idzie przedsiębiorca powinien nabyć nową kasę, spełniającą wymogi wskazane w analizowanej nowelizacji.
Ostateczny termin na wymianę kas fiskalnych:

 • z papierowym zapisem kopii to 31 grudnia 2018 r.
 • z elektronicznym zapisem kopii to 31 grudnia 2022 r.

Zaznaczyć jednak trzeba, że w odniesieniu do niektórych branż został podany termin końcowy, do którego można stosować dotychczasowe kasy fiskalne, i tak w przypadku podatników świadczących usługi:

 • motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – 31 grudnia 2018 r.
 • gastronomiczne i budowlane – 30 czerwca 2019 r.
 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz fitness – 31 grudnia 2019 r.

W przypadku zaprzestania używania dotychczasowych kas fiskalnych w związku z zakupem kas wymaganych nowymi przepisami, przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku zawracania uzyskanej ulgi na dotychczas używaną kasę fiskalną.
baza księgowych

Faktura do paragonu

Zmienione zostaną zasady dotyczące wystawiana faktur do paragonów – faktura na rzecz podatnika wystawiana będzie wyłącznie w przypadku, jeżeli paragon, który dokumentował tę transakcję zawiera numer NIP przedsiębiorcy. Jeżeli takiego numeru na paragonie nie będzie, nie będzie możliwości wystawienia faktury potwierdzającej zakup.
Zasada ta nie będzie stosowana do sprzedaży, która została zarejestrowana przed wejściem w życie omawianych przepisów – w takim przypadku fakturę należy wystawić na zasadach dotychczasowych.
Wniosek płynący z tej regulacji jest taki, że przedsiębiorca, który chciałby dany zakup zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów po wejściu w życie nowelizacji powinien się upewnić, czy kasa fiskalna na której rejestrowana jest dokonywana przez niego transakcja zawiera opcję wprowadzenia numeru NIP.  Jeżeli nie ma takiej opcji, powinien zażądać wystawienia faktury bez rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeżeli bowiem taka sprzedaż na kasie zostanie zaewidencjonowana, a numeru NIP nie będzie na paragonie, nie będzie możliwości uzyskania faktury, a co za tym idzie rozliczenia zakupu w kosztach.

Ulga na kasę fiskalną na nowych zasadach

Podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi na kasę fiskalną w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 1.000 zł.  Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli kasa zostanie zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania i nastąpi to nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.
Podatnicy będą mieć obowiązek zwrotu ulgi w przypadku, gdy w okresie 4 lat od dania rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej:

 • zakończą prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nie poddadzą kasy przeglądowi technicznemu w terminach wskazanych w ustawie,
 • naruszą warunki uprawniające do skorzystania z ulgi na kasę.

Zgodnie z art. 9 nowelizacji ustawa powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Z treścią projektu można się zapoznać tutaj. W chwili obecnej projekt jest na etapie opiniowania i należy się liczyć z tym, że przed wniesieniem go pod obrady Sejmu ulegnie zmianie.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!