Ile wynosi mandat za niewysłanie JPK_VDEK w terminie? Co grozi za wysłanie pliku z błędem?

Za niewywiązanie się z obowiązków złożenia JPK_VAT lub deklaracji VAT, na przedsiębiorcę może zostać nałożona grzywna lub mandat karny. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK będą obowiązywać przedsiębiorców po zmianach?

  • Na podatników może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł za każdą nieprawidłowość w strukturach JPK_VDEK
  • Przed nałożeniem kary US będzie wzywał do korekty struktur, wskazując błędy

Kary za błędy w JPK_VDEK

Na przedsiębiorce, który pomimo obowiązku nie składa deklaracji lub struktur JPK może zostać nałożona kara grzywny lub mandat karny. Taką sankcję określa kodeks karny skarbowy w Art. 56a.

„§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Kara grzywny

Wysokość kary grzywny jest określona kwotowa i może wynosić od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wnosi 2250 zł. W związku z tym:

  • minimalna kara grzywny wynosi 225 zł
  • maksymalna kara grzywny wynosi 45.000 zł

Mandat karny

W praktyce niezłożenie deklaracji VAT lub struktury JPK_VAT, traktuje się jako wykroczenie o niskiej szkodliwości społecznej. Oznacza to, że naczelnik US z urzędu wszczyna postępowanie mandatowe. Nałożenie mandatu na przedsiębiorcę jest możliwe jedynie wtedy gdy osoba oraz popełnione wykroczenie nie budzi wątpliwości. Dodatkowo mandat karny, może zostać nałożony jedynie na przedsiębiorcę wobec, którego nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary większej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Zazwyczaj kary za niezłożenie deklaracji VAT lub struktury JPK_VAT wynoszą około 200 zł.

JPK_VDEK

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług, zakłada wprowadzenie nowej kary za nie złożenie lub błędy w przesyłanej nowej strukturze. Jak wskazano w projekcie, w przypadku gdy przedsiębiorca prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik US nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do przesłania korekty ewidencji wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Dlatego przedsiębiorca, który chce uniknąć kary powinien niezwłocznie przesłać korekty wskazanych błędów.