Mały ZUS plus – dla kogo jest ta ulga i ile wynoszą składki?


3 stycznia 2021 4 min. czytania

Od 1 lutego 2020 przedsiębiorcy mogą skorzystać z opłacania składek społecznych uzależnionych od dochodu. Jakie warunki należy spełnić oraz ile wynosi ZUS Plus?

Na czym polega Mały ZUS Plus?

Proponowanie rozwiązanie ZUS Plus, jest rozszerzeniem ZUS od przychodu. Wprowadzone zmiany umożliwiają skorzystanie większej grupie przedsiębiorców z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana kierowana jest do przedsiębiorców, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód nie wyższy niż 120 tys. zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyliczona jest zgodnie z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa opłacania składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Dodatkowo podstawa nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą opłacać składki w przedziale preferencyjny ZUS – duży ZUS.

Dla przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie lub według karty podatkowe dochodem osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym:

 • będzie połowa odpowiednio osiągniętego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub
 • połowa wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku.

Kalkulator ZUS +dni


Oblicz wysokość składki ZUS +
Przeciętny miesięczny dochód 
6 612,33
Podstawa wymiaru składek społecznych 3 155,40
Suma składek ZUS na 2020 rok 1 457,49
Składka emerytalna 615,93
Składka rentowa 252,43
Składka chorobowa (nieobowiązkowa) 77,31
Składka wypadkowa 52,70
Fundusz pracy 77,31
Składka zdrowotna 381,81

Przeciętny miesięczny dochód

Zgodnie z ustawą o SUS, przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

Rd / Ld * 30

 • Rd – roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym
 • Ld – liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Wyliczony dochód należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Zapłacone składki społeczne przedsiębiorcy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu lub mogą obniżać dochód do opodatkowania. Gdy przedsiębiorca zaliczy składki na ubezpieczenia społeczne do KUP, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość.

Wyliczony przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomnożony przez stały współczynnik wynoszący 0.5 daje nam podstawę opłacania składek społecznych.

Kto nie może skorzystać z małego ZUS +

Przepisy dotyczące ZUS od dochodu nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

 1. w poprzednim roku rozliczały się na zasadzie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług;
 2. mają prawo do preferencyjnego ZUS (wówczas w pierwszej kolejności korzystają z tego rozwiązania)
 3. w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;
 4. w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność jako:
  • twórcy i artyści;
  • w zakresie wolnego zawodu;
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  •  osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół;
 5. wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 6. skorzystały z ZUS od dochodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.