Jak złożyć wniosek przez internet i jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej?

Piotr Juszczyk

Tarcza antykryzysowa daj możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społecznych. Dofinansowanie tego rodzaju następuje w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia przy wprowadzeniu przestoju ekonomicznego. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20 %, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie wynosi połowę wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie takie przysługuje w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej niż przez 3 miesiące. Wprowadzenie tych rozwiązań jest możliwe, jeśli doszło do spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. nie mniej niż o 15 % (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub
 2. nie mniej niż o 25 % obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Więcej o dofinansowaniu do wynagrodzenia pracowników: https://www.infakt.pl/blog/dofinansowanie-dla-dzialalnosci-zatrudniajacych-pracownikow/

Jak złożyć wniosek?

 1. Przejdź na stronę praca.gov.pl;
 2. Wybieramy „Tarcza antykryzysowa„;
 3. Następnie: wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy VIA-WOMP;
 4. Pobieramy wykaz pracowników oraz umowę; poniżej informacja o tym jak wypełnić wykaz pracowników;
 5. Wybieramy adresata wniosku – właściwy dla nas wojewódzki urząd pracy i klikamy „przejdź do edycji wniosku”
 6. Uzupełniamy miejscowość w prawym górnym roku i przechodzimy do uzupełniania danych firmy;
 7. Pod punktem 1 mamy do uzupełniania nazwę firmy, NIP oraz REGON
 8. Punkt nr 2 – adres siedziby firny
 9. Punkt nr 3 – dane kontaktowe
 10. Punkt nr 4 – oznaczenie miejsca wykonywania działalności, dotyczy tylko, gdy posiadamy inny niż adres siedziby firmy;
 11. Punkt nr 5 – oznaczenie reprezentanta/ów firmy, jest opcja dodania więcej niż jednego reprezentanta;
 12. Punkt nr 6 – treść wniosku. Oznaczamy od kiedy liczymy spadek obrotu. Następnie wybieramy z jakiego tytułu wnioskujemy tj. czy z obniżenia wymiaru czasu pracy czy też przestoju (można z obu łącznie). Wskazujemy liczbę pracowników, okres, kwoty. Kwota wysokości dofinansowania będzie wyliczona w wykazie pracowników w arkuszu kalkulacyjnym, po jego uzupełnieniu. Maksymalnie można wnioskować o 3 miesiące dofinansowania. Na koniec wskazujemy nr rachunku bankowego.
 13. Punkt nr 7 – oświadczamy czy zamierzamy skorzystać ze zwolnienie ze składek ZUS. W arkuszu kalkulacyjnym „wykaz pracowników” pamiętajmy, że też należy odpowiednio oznaczyć tę opcję;
 14. Kolejny punkt to załączniki. W załączniku nr 2 dodajemy pobraną wcześniej umowę. Załącznik nr 3 to wykaz pracowników wpisany w pobrany wcześniej arkusz kalkulacyjny.
  Jako załącznik również należy dodać zawarte porozumienie z pracownikami wprowadzające przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy.
  W przypadku, gdy w imieniu firmy wniosek wypełnia np. osoba trzecia, załączamy jeszcze pełnomocnictwo.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Do wniosku też należy uzupełnić załącznik odnośnie otrzymanej do tej pory pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Z listy rozwijanej wybieramy klasę działalności, oznaczamy jakim jesteśmy przedsiębiorcą oraz przekazujemy informacje o sytuacji ekonomicznej. Na koniec wskazujemy czy otrzymaliśmy pomoc publiczną. Jeśli tak, wskazujemy kiedy, w jakiej wysokości i od jakiego podmiotu.

Podpisanie wniosku

Ostatnim etapem jest wskazanie osoby która podpisuje wniosek. Jeśli osoba ta potrzebuje pełnomocnictwa, odpowiednio również tę opcję oznaczamy.

Tak wypełniony wniosek podpisujemy elektronicznie. W tym celu klikamy dalej, jeśli nie mamy konta na praca.gov.pl – zakładamy je. Następnie wybieramy jedną z opcji podpisania. Podpisać możemy podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (ePUAP).

Jak wypełnić wykaz pracowników

Wykaz pracowników uzupełniamy w pobranym wcześniej pliku „wykaz pracowników”. Plik składa się z 3 arkuszu.

 1. Pierwszy arkusz służy zbadaniu sytuacji ekonomicznej tj. zweryfikowania spadku obrotu w firmie. Wybieramy jedną z opcji spadek w br. lub porównanie do zeszłego roku.
 2. Drugi arkusz służy do uzupełnienia pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy. Uzupełniamy tylko pola żółte, niebieskie pola wypełniają się automatycznie. W arkuszu należy wskazać wartość obowiązującej składki wypadkowej oraz liczbę miesięcy dofinansowania o jaką się ubiegamy. Uzupełniamy dane pracowników wraz z wynagrodzeniem oraz informacją o wymiarze czasu pracy (przed i po). Pamiętamy, o odpowiednim oznaczeniu składek ZUS tj. jeśli korzystamy ze zwolnienia z ZUS. Wartość dofinansowania po uzupełnieniu pół będzie widoczna w prawym górnym rogu.
 3. Trzeci arkusz służy przestojowi ekonomicznemu. Postępujemy jak wyżej. Uzupełniamy pola żółte, a niebieskie uzupełnią się nam automatycznie. Wartość dofinansowania po uzupełnieniu pół będzie widoczna w prawym górnym rogu.

Wyjaśnienie ws. obniżenia wymiaru czasu pracy dla zleceniobiorców

W celu uzyskania wsparcia strony umowy zlecenia: przedsiębiorca (dający zlecenie) oraz zleceniobiorca powinny osiągnąć porozumienie, co do zmiany łączącego ich stosunku prawnego w zakresie sposobu czy zakresu wykonania przedmiotu umowy zlecenia i związanym z tym zmniejszeniem liczby godzin poświęconych przez zleceniobiorcę wykonaniu zlecenia, będącej następstwem wystąpienia COVID-19. Co do zasady zmiana w tym zakresie może wiązać się również ze zmianą wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy. Potwierdzeniem ww. porozumienia powinien być podpisany przez strony aneks do zawartej uprzednio umowy zlecenia.

Przedsiębiorca ubiegając się o wsparcie dla zleceniobiorcy na podstawie art. 15g uCOVID-19 wraz z wnioskiem składanym do WUP powinien złożyć pisemne oświadczenie o zmianie zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia powodującej zmniejszenie liczny godzin poświęconych przez zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia, będącej następstwem wystąpienia COVID-19, w formie aneksu.

Dla odpowiedniego stosowania art. 15g ust. 8 uCOVID-19 należy przyjąć, że zmniejszenie tego czasu nie może być wyższe niż 20% wynikającej pierwotnie z umowy zlecenia liczby godzin lub w odniesieniu do liczby godzin za poprzedni okres rozliczeniowy. Warunek dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalony ww. przepisem należy rozumieć w ten sposób, że wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy na podstawie aneksu do umowy musi być ustalone z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub stawki wyższej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu