Pomoc dla przedsiębiorców i ich pracowników – co zawiera Tarcza 4.0?

Kliknij w przycisk, odpowiedz na kilka prostych pytań.
Dowiedz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie:

Wnioski można składać już na www.praca.gov.pl – kliknij i znajdź wniosek.

Jeśli obroty Twojej działalności gospodarczej spadły w wyniku pandemii COVID-19 lub wprowadziłeś w swojej firmie przestój ekonomiczny (firma nie pracuje), możesz ubiegać się o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy i z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dofinansowanie będzie obejmować część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź, jakie są warunki dofinansowania.

A jeśli nie zatrudniasz pracowników – przejdź do tego artykułu i dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

 1. Spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie może być mniejszy niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (WAŻNE: może być to dowolne 60 dni – dwa miesiące następujące po sobie – np. 15 stycznia – 15 marca) lub:
  • nie może być mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 2. Nie masz zaległości podatkowych, ani w składkach ZUS za III kwartał 2019 roku.
 3. Nie istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 4. Koszty, za które chcesz wziąć dofinansowanie nie zostały ani nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

To nie wszystko

Dofinsowanie jest przyznawane na 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wsparcie będzie wypłacane w związku z okresem przestoju ekonomicznego lub spadkiem obrotów gospodarczych – co istotne, są to dwie różne sytuacje i trzeba zorientować się w której z nich znajduje się nasza firma.

Dla uzyskania wsparcia konieczne jest wprowadzenie okresu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy. Przestojem ekonomicznym jest okres, w którym pracownicy nie wykonują swojej pracy, pomimo możliwości i gotowości do pracy.

AKTUALIZACJA: Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy nawet bez wprowadzania przestoju lub obniżania czasu pracy. Wysokość dofinansowania wynosi wtedy 50% wynagrodzenia danego pracownika, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia.


W odniesieniu do pracowników objętych przestojem ekonomicznym:

 • pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie o 50%, maksymalnie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.600 zł brutto),
 • obniżone zgodnie z punktem powyżej wynagrodzenie podlega dofinansowaniu do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł brutto),
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15 507 zł.

W odniesieniu do przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych:

 • przedsiębiorca ma prawo ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0.5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • obniżone wynagrodzenie podlega dofinansowaniu do wysokości 50% tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (2.079,43 zł),
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15 507 zł.

Jak złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Wnioski do WUP można składać już na www.praca.gov.pl – zobacz, jak złożyć wniosek.

Możesz też otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Twoje dofinansowania mogą się łączyć do wysokości, w których nie zostały pokryte przez inne świadczenia. Możesz ubiegać się o dofinansowanie z PUP, jeśli:

 • zatrudniasz nie więcej niż 249 pracownikow
 • w następstwie pandemii COVID-19 Twoje przychody spadły o co najmniej 30% łącznych dowolnych dwóch miesięcy kalendarzowych w porównaniu do ubiegłego roku (np. łączny obrót za luty i marzec 2020 w stosunku do obrotów lutego i marca 2019).
 • nie miałeś zaległości podatkowych lub w składkach ZUS w III kwartale 2019 r.
 • koszty, za które chcesz wziąć dofinansowanie nie zostały ani nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy zależy od wysokości spadku obrotów:

 • spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • spadek o co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia,
 • spadek o co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia,

Co powinien zawierać wniosek do PUP?

Jak złożyć wniosek do PUP.
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 • wystąpieniu u spadku obrotów gospodarczych o określonej wysokości,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Kiedy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.