Dla osób, które marzą o założeniu własnej firmy, najczęściej główną przeszkodzą jest brak gotówki na rozwinięcie działalności. Jednym z pomysłów na jej zdobycie może być dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Warto się o nią starać, gdyż jest to spory, bezzwrotny zastrzyk gotówki. Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana dotacja musi być należycie udokumentowana i rozliczona.

Dotacja z UP to blisko 24 tys. zł

Na start własnej firmy można otrzymać nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – obecnie jest to blisko 24 tys. zł. Warto się o nią starać, gdyż w przeciwieństwie do pożyczek czy kredytów na rozwój firmy, dotacji z UP nie trzeba zwracać.

Formalności związane z ubieganiem się o nią nie są skomplikowane, niemniej jednak warto się porządnie przygotować, bo zainteresowanie zdobyciem pieniędzy na nową firmę jest bardzo duże. Niedbale sporządzony wniosek, z brakami formalnymi czy błędnymi wyliczeniami, może zdyskwalifikować przedsiębiorcę. Od czego zacząć? Po pierwsze: sprawdzić, czy aktualnie trwają nabory oraz jakie warunki stawia przyszłym przedsiębiorcom konkretny Urząd Pracy.

Wniosek składamy w UP właściwym ze względu na miejsce zameldowania

Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania – stałe bądź czasowe.

Otrzymasz dotację, jeśli…

Najczęściej spotykane warunki stawiane przez urzędy, dotyczące otrzymania dotacji to m.in.:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (warunek obligatoryjny)
  • odczekanie 3 miesięcy od rejestracji w urzędzie – niektóre placówki zgadzają się jednak na skrócenie tego okresu nawet do miesiąca
  • oświadczenie, że w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację nie prowadziło się działalności gospodarczej.

Czasami wymagane jest przedstawienie poręczycieli z odpowiednio wysokimi dochodami, którzy zgodzą się podpisać pod umową dotacyjną.

Nie wszyscy mogą skorzystać z dotacji

Czynnikami dyskwalifikującymi mogą być:

  • odmowa przyjęcia oferty zatrudnienia, stażu czy przygotowania zawodowego bez uzasadnionej przyczyny (w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku)
  • posiadanie statusu studenta dziennego
  • otrzymanie w ciągu ostatnich 5 lat innego dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy bądź innych środków publicznych
  • przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu w czasie ostatnich 2 lat.

Jeżeli spełniamy warunki do ubiegania się o dotację w ramach ogłoszonego naboru, powinniśmy złożyć wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami (m.in. dobrym biznesplanem). Decyzja jest zazwyczaj wydawana do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z urzędem oraz zarejestrowanie działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę na to, że kolejności nie można odwrócić – najpierw dotacja, potem założenie firmy.

Od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy mijają ok. 2 miesiące

Zazwyczaj wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od złożenia, a wpływ środków ma miejsce w okresie kolejnych 30 dni. Terminy rozliczenia – przy pomocy oryginałów dokumentów, np. faktur – są określone w umowie.

Uwaga na rozliczenie wydatków!

Pieniędzmi z dotacji sfinansować można zakup zarówno środków trwałych, jak i wyposażenia oraz towarów i materiałów. Różny będzie sposób podatkowego rozliczenia poszczególnych wydatków.

Rozliczenie wydatków w dotacji

Elementy wyposażenia oraz towary mogą stanowić koszt uzyskania przychodu – powinny więc zostać ujęte w KPiR, jeśli otrzymaliśmy dotację z Funduszu Pracy. Nie można natomiast rozliczyć w ten sposób zakupów spełniających kryteria środków trwałych. Środek trwały sfinansowany dotacją wprowadza się do ewidencji i dokonuje jego amortyzacji, odpisy amortyzacyjne nie stanowią jednak kosztu podatkowego. Otrzymana dotacja nie podlega opodatkowaniu.

Czasami należy zwrócić VAT do UP

Czynny podatnik VAT może odliczyć podatek na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca, który odliczył VAT od zakupu, musi zwrócić kwotę podatku do urzędu pracy – takie postanowienie zawiera większość umów o dofinansowanie.

Zazwyczaj rozliczenie VAT następuje w terminie 90 dni od złożenia deklaracji lub 30 dni od zwrotu – jeśli wnioskowaliśmy o zwrot podatku VAT. Przedsiębiorca ma prawo zrezygnować z możliwości odliczenia VAT – musi powiadomić o tym UP. Skutkuje to brakiem konieczności zwrotu VAT urzędowi pracy. W przypadku rezygnacji z odliczenia VAT, do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca zalicza jedynie wartość netto nabytych zakupów.
Zobacz, jak rozliczyć podatek VAT od zakupów z dotacji.

Poszerzając profil działalności nie zwracamy dotacji

Jeśli przedsiębiorca postanowi poszerzyć zakres wykonywanych przez siebie usług, nie ryzykuje koniecznością dokonania zwrotu otrzymanych pieniędzy. Zwrotu tego dokonać musi, jeśli wykorzystał pieniądze niezgodnie z ustaleniami, zamknie lub zawiesi działalność w okresie 12 miesięcy albo też w tym samym czasie podejmie zatrudnienie.

Chcesz założyć firmę w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.