Które wydatki w podróży służbowej się kosztem uzyskania przychodu?

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często przedsiębiorca ponosi koszty wyjazdów służbowych. Koszty podróży mogą być związane z wyjazdem krajowym lub zagranicznym. Jak zaksięgować koszty podróży?

  • Dysponowanie mieszane uprawnia przedsiębiorce do rozliczania 75% kosztów ich eksploatacji.
  • Wykorzystując w podróży firmowej pojazd prywatny, przedsiębiorca rozlicza 20% poniesionych wydatków
  • Wydatki związane z komunikacją miejskiej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Delegacja przedsiębiorcy

Ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo ustawa o PIT w art. 23 określa katalog wydatków, które nie stanowią kosztów dla przedsiębiorcy

Zanim opiszę sposób księgowania kosztów delegacji warto doprecyzować definicję podróży służbowej. Przedsiębiorca odbywa podróż służbową w celu wykonania określonego zadania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza miejscowością, w której znajduje się siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Koszty podróży przedsiębiorcy

Pojazd będący środkiem trwałym

Sposób rozliczenia kosztów transportu będzie uzależniony od rodzaju środka transportu. Jeżeli przedsiębiorca podróżuje samochodem osobowym wprowadzonym do działalności gospodarczej, wówczas do KUP będzie mógł zaliczyć koszty:

  • paliwa,
  • opłaty za parking,
  • opłaty drogowo za przejazd płatnymi drogami i autostradami
  • koszty serwisu oraz eksploatacji np. usługa wulkanizacji, uzupełnienie płynów

Wykorzystując pojazd do celów mieszanych, przedsiębiorcy przysługuje prawo odliczenia 50% VAT. W przypadku dysponowania firmowego przedsiębiorca odliczy 100% VAT. Dla celów PIT, do kosztów uzyskania przychodów, przedsiębiorca zaliczy 75% wydatków eksploatacyjnych, w przypadku dysponowania mieszanego. Natomiast w przypadku pojazdów wykorzystywanych jedynie na cele firmowe do kosztów zaliczymy pełną wartość poniesionego wydatku.

koszty podróży

Co z 50% nieodliczonego VAT? Wartość nieodliczonego VAT wlicza się do wartości netto poniesionego wydatku. Warto pamiętać, że prawo do odliczenia poniesionych kosztów, będzie przysługiwało jedynie w przypadku prawidłowego udokumentowania wydatków.

Pojazd prywatny w działalności gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej, wykorzystuje pojazd prywatny, wówczas do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć 20% wartości poniesionych wydatków. Czynny podatnik VAT odliczy, 50% VAT z faktur związanych z eksploatacja takiego pojazdu.

Komunikacja miejska

Przedsiębiorca, który w celu wykonania określonych zdań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podróżuje komunikacją miejską ma prawo rozliczyć poniesiony wydatek na transport. Na podstawie biletów za przejazd lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do KUP poniesiony wydatek. W przypadku.

Bilet za przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km środkami transportu PKP, PKS wystawiany w formie biletu jednorazowego, należy traktować jak fakturę VAT.