Jak prawidłowo wypełnić formularz SP-3?

Prowadzenie działalności pociąga za sobą mnóstwo obowiązków, jednym z nich jest sporządzanie formularzy sprawozdawczych do GUS. Obowiązek sporządzenia i wysłania SP-3 nie dotyka wszystkich przedsiębiorców, a tylko tych którzy zostali wybrani losowo. Za niezłożenie wymaganego formularza lub podanie w nim fałszywych informacji grozi kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.

Jak poprawnie wypełnić formularz SP-3 opierając się na danych z aplikacji inFakt?

Zaczynając od pierwszej strony formularza SP-3 uzupełniamy podstawowe dane dotyczące działalności, takie jak: nazwę i adres przedsiębiorstwa, numer REGON oraz adres mailowy. W przypadku, gdy nie pamiętamy tych danych można je sprawdzić w ustawieniach aplikacji inFakt.

Image 2018-03-22 15-16-26

W dalszej części zaznaczamy czy w 2017 roku była prowadzona działalność. Co ważne, jeżeli działalność była zawieszona cały 2017 rok, na pytanie „ Czy w 2017 roku prowadzili Państwo działalność gospodarczą” odpowiadamy NIE, wybieramy przyczynę braku aktywności przedsiębiorstwa i nie wypełniamy dalszych części formularza. Tak wypełniony formularz SP-3 odsyłamy do GUS. Jeżeli w 2017 roku działalność była prowadzona, zaznaczamy TAK i kontynuujemy wypełnianie formularza.

SP-3 a GUS

W Dziale 0 zawarte są pytania dotyczące podstawowych informacji o przedsiębiorstwie:

Datę rozpoczęcia działalności można sprawdzić w CEiDG, GUS lub posiłkując się aplikacją inFakt. Jeżeli w trakcie 2017 działalność była zawieszona w pytaniu 2 liczbę miesięcy w roku pomniejszamy o liczbę miesięcy w których działalność była zawieszona. W pytaniu 3 należy podać opis przeważającego rodzaju prowadzonej działalności- te dane można sprawdzić również w CEiDG, GUS lub korzystając z załącznika dołączonego do formularza.

Udział przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem obliczymy korzystając z zakładki ewidencja obrotu w naszej wyszukiwarce. Po wyborze zakresu dat klikamy szukaj, wygenerowane zestawienie możemy pobrać do PDF lub CSV gdzie wszystkie faktury będą zsumowane. Kwota ta jest kwotą przychodów ogółem, potrzebna nam jeszcze kwota przychodów osiągniętych z przeważającego rodzaju działalności, dane te można wyszukać w ten sam sposób pod warunkiem że wiemy które dokładnie faktury stanowią przychód z przeważającego rodzaju działalności. Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnej liczby  i wprowadzamy do odpowiedniego pola.

Symbolu klasy PKD 2007 nie wypełniamy.

W pytaniu 4 wypełniamy rodzaj ewidencji księgowej jaką prowadzimy.

Pytanie 5 dotyczy osób fizycznych, jeżeli świadczymy usługi na rzecz kontrahenta i nie ponosimy w związku z tym kosztów zakupów materiałów i towarów to w polu tym zaznaczamy TAK, w przeciwnym wypadku zaznaczamy NIE.

W pytaniu 6 zaznaczamy czy prowadziliśmy sprzedaż sezonową.

Dział 1. Pracujący i wynagrodzenia

Pytania 1-3 wypełniamy w oparciu o dokumenty kadrowe. Przeciętną liczbę zatrudnionych, którą należy wpisać w pytaniu 3 obliczamy dzieląc sumę przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach przez 12. Przeciętne zatrudnienie w miesiącu uzyskujemy przez podzielenie  sumy dwóch stanów dziennych (z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca) przez 2.

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 15.53.57

Pytanie 4 dotyczące kwoty wynagrodzeń brutto wypłaconych osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę możemy wypełnić korzystając z danych zawartych w Książce Przychodów i Rozchodów za grudzień 2017 rok. Otwierając KPIR za grudzień na końcu znajdują się zsumowane kwoty  każdej kolumny. Przedsiębiorca zatrudniający tylko pracowników na umowę o pracę może przepisać tą kwotę i wpisać ją a pytaniu 4. Jeżeli zatrudniamy jeszcze osoby na umowę zlecenie należy odjąć wynagrodzenia tych osób od łącznej sumy wynagrodzeń brutto. Kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych.

Image 2018-03-22 16-05-31

W pytaniu 5 wypełniamy liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2017 otrzymujących w grudniu wynagrodzenie brutto wyższe niż 2000zł.

Dział 2. Wartość brutto środków trwałych i nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych w 2017 roku

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 17.08.07

Wiersz 1 w pytaniu 1 wypełniają wszystkie przedsiębiorstwa, wpisujemy tam wartość brutto wszystkich środków trwałych. W aplikacji inFakt kwotę tą sprawdzimy klikając w zakładkę koszty→środki trwałe, następnie otwieramy ewidencję środków trwałych za grudzień/IV kwartał 2017, łączna wartość środków trwałych znajduje się pod tabelą w kolumnie „wartość początkowa”.

Image 2018-03-22 17-06-30

Pozostałe wiersze wypełniają tylko przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe oraz podatkową książkę przychodów i rozchodów. W tych wierszach wyszczególniamy środki trwałe jakie mamy na stanie według określonych grup. Wartości te możemy zsumować ze wspomnianej wyżej ewidencji środków trwałych. Tutaj już należy samodzielnie zsumować poszczególne rodzaje środków trwałych i wpisać je do tabeli.

W kolumnie nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz zakup używanych środków trwałych należy wpisać wartość środków jakie ponieśliśmy na zakup w.w. składników w 2017 roku. Korzystając z listy obecnych środków trwałych w aplikacji można wysortować środki trwałe według daty przyjęcia do użytkowania. Do wyliczeń bierzemy pod uwagę tylko te przyjęte w 2017 roku. Jeżeli któryś ze składników majątku zakupiony wcześniej był ulepszany w roku 2017, wartość tego ulepszenia możemy sprawdzić klikając na dany środek trwały. Czynni podatnicy VAT podają kwotę netto, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT podają wartości brutto.

Listę obecnych środków trwałych znajdziemy w zakładce koszty→środki trwałe, po kliknięciu w nagłówek kolumny przyjęcie do użytkowania środki trwałe zostaną posortowane według daty przyjęcia.

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 17.23.45

Image 2018-03-22 17-27-01

Wszystkie wartości wpisujemy w pełnych złotych.

Wartość sprzedanych środków trwałych, o które GUS pyta nas w pytaniu 2  możemy odszukać w  aplikacji w zakładce koszty→środki trwałe→lista środków trwałych. Po kliknięciu w strzałkę obok listy możemy wyselekcjonować te które zostały sprzedane. Klikając na sprzedany środek trwały znajdziemy informację kiedy dany składnik majątku został sprzedany oraz możemy przejść bezpośrednio do wystawionej faktury, z której możemy spisać wartość brutto sprzedaży.

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 17.33.59

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 17.38.26

Image 2018-03-23 09-47-56

Wartość zakupionego oprogramowania zakupionego w 2017 roku również możemy sprawdzić z środkach trwałych. Na liście środków trwałych znajduje się wyszczególnienie ze względu na typ: będą tam środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pojazdy. Oprogramowanie użytkowane dłużej niż rok stanowi wartość niematerialną i prawną. Jeżeli mamy taki typ na naszej liście środków trwałych to należy wpisać w polu 2 ich wartość brutto.

W polu nr 3 wpisujemy wartość środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, mogą to być zarówno pojazdy jak i inne składniki majątku.

W pytaniu 3 wpisujemy w jakim stopniu wykorzystywaliśmy poszczególne źródła finansowania przeznaczone na zakup środków trwałych.

Pytanie 4 dotyczy  nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Dane te można spisać z podsumowania  kolumny 16 KPiR za grudzień.

Image 2018-03-22 17-48-50

Dział 3. Podatek dochodowy i VAT za 2017 rok

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 18.06.44

Wartość podatku dochodowego można sprawdzić na różne sposoby, jednym z nich jest zsumowanie należnych zaliczek w zakładce księgowość→podatek dochodowy→2017. Można również pobrać zaliczkę za grudzień/IV kwartał 2017  i spisać wartość podatku z pola podatek od początku roku.

Image 2018-03-22 18-04-35

Wszystkie wartości wprowadzamy w pełnych złotych.

Wiersze dotyczące wartości podatku VAT należnego i naliczonego wypełniają tylko przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. W celu sprawdzenia wartości podatku VAT należnego i naliczonego ogółem w 2017 roku należy przejść do zakładki  księgowość→ podatek VAT za 2017 rok i zsumować VAT od sprzedaży  i VAT od zakupów za cały 2017 rok.

Image 2018-03-22 18-11-17

Dział 4. Przychody i koszty z całokształtu działalności w 2017 roku

Zrzut ekranu 2018-03-22 o 18.17.15

Przesiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów wypełniają wiersze 1,2,3 i 5, wszystkie wartości należy podawać w pełnych złotówkach.

 Przychody netto z całokształtu działalności można sprawdzić w kilku miejscach:

  • księgowość→ podatek dochodowy→ 2017 rok→ przy zaliczce za grudzień kwota przychodów wyszczególniona jest w kolumnie przychody narastająco;

Image 2018-03-22 18-24-13

  • księgowość→ KPiR→ 2017→ po kliknięciu w KPiR za grudzień łączna kwota przychodów znajduje się pod KPiR w pozycji Razem

Image 2018-03-22 18-52-05

Wartość kosztów z działalności wyliczamy przez pomniejszenie kwoty kosztów narastająco z zakładki księgowość→ podatek dochodowy → 2017 o kwotę nakładów na środki trwałe, która uzupełniana była w pytaniu 1 działu 2.

Image 2018-03-22 18-26-50

Informacja na temat wartości towarów i materiałów zakupionych w 2017 roku znajduje się w KPiR. Po kliknięciu w KPiR za grudzień 2017 na dole w pozycji Razem spisujemy wartość z kolumny 10.

Image 2018-03-22 18-29-45

Wiersz 5 wypełniają jednostki, które produkują wyroby akcyzowe.

Dział 5. Wartość zapasów

Wartość zapasów na początek i koniec roku to nic innego jak wartość spisu z natury, wartości te znajdziemy w zakładce księgowość→ KPiR→spis z natury

Image 2018-03-22 18-35-18

Dział 6. Informacje specjalistyczne za 2017 rok

Dział ten wypełniają tylko podmioty, które prowadzą działalność handlową, gastronomiczną, świadczą usługi przewozu taksówkami osobowymi, usługi transportu samochodowego zarobkowego lub jeżeli ochrona zdrowia była przeważającym rodzajem działalności gospodarczej. Kwoty podajemy razem z podatkiem VAT w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Dział 7. Panelowe badanie przedsiębiorstw

Dział ten wypełniają jednostki, które powstały w latach 2013-2016. W tej części wpisuje się dane dotyczące adresów działalności, ogólnych warunków działalności oraz planowanych zmian.

Część 2 tego działu wypełniają tylko  przedsiębiorstwa które powstały w 2016 roku, w tej części uzupełnia się dane dotyczące wykształcenia, powstania działalności oraz źródeł pochodzenia środków potrzebnych do rozpoczęcia działalności.

Na koniec podajemy czas poświęcony na przygotowanie danych i wypełnienie formularza a także podaje się swoje dane kontaktowe.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.