Jak wyliczany jest zasiłek opiekuńczy?

Przedsiębiorca opłacający terminowo dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ma prawo do skorzystania z świadczeń, które mają rekompensować niemożność zarobkowania w czasie niezdolności do pracy. Jak wyliczany jest zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy?

 • Przedsiębiorca, który musi zrezygnować z działalności zarobkowej na rzecz opieki nad członkiem rodziny może wnioskować o zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek opiekuńczy jest uzależniony od podstawy składek na ubezpieczenie chorobowe
 • Przedsiębiorca może otrzymać zasiłek nawet do 60 dni.

Na samym początku warto dodać, że zgodnie z tzw. „Spec Ustawą”
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 4 osoby opłacające ubezpieczenie chorobowe mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko, w przypadku rezygnacji z działalności zarobkowej, na rzecz opieki nad dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można uzyskać za okres nie dłuższy niż 14 dni. Natomiast wysokość zasiłku wyliczana jest na zasadach ogólnych omówionych poniżej.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Czym jest zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy?

W obecnej sytuacji przedsiębiorca, który zaprzestaje prowadzenia działalności z uwagi na obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jest to forma rekompensaty za brak możliwości wykonywania działalności zarobkowej. Do zasiłku uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy rezygnują z pracy na rzecz sprawowania opieki nad :

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia jeżelu zaistniała jedna z następujących sytuacji:
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko;
  • powstała konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej;
  • choroba niani, która jest zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej;
  • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat, w przypadku gdy zaistniała jedna z następujących sytuacji:
  • poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, który uniemożliwia opieką;
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Przy czym należy pamiętać, że:

 • zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, uznaje się za nieprzewidziane, jeżeli rodzic zostanie o tym poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem;
 • przez „innego członka rodziny” należy rozumieć małżonka, rodzica, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściowych, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat pod warunkiem, że w tym czasie, przedsiębiorca pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • ważną informacją jest fakt, że zasiłek opiekuńczy można otrzymać niezależnie od okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy;
 • dodatkowo zasiłek opiekuńczy w danym okresie na dziecko może otrzymać tylko jeden z rodziców;
 • zasiłek opiekuńczy przysługuje przedsiębiorcy w przypadku, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę (nie dotyczy dzieci do lat 2);

Pobierając zasiłek opiekuńczy, przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym np. pracy zdalnej, wystawiać faktury, negocjować umowy, dostarczać towar. Przedsiębiorca ma prawo do przyjmowania należności powstałych przed przejściem na zasiłek opiekuńczy, natomiast nie może przyjmować np. zaliczek na poczet nowych dostaw lub świadczenia usług.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Wysokość zasiłku opiekuńczego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego przychodu. Wyliczana za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zgodnie z ustawą zasiłkową za przychód przyjmuje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Od podstawy należy odliczyć kwotę odpowiadającą 13,71% tej podstawy.

Jeżeli przedsiębiorca w marcu stara się o zasiłek opiekuńczy podstawa wymiaru zasiłku wyniesie około = 597,56 zł
{(10*675 + 2*780) – [(10*675 + 2*780) * 13,71%]} /12 = 597,56

 • 675 zł – podstawa na ubezpieczenie społeczne * 10 miesięcy w 2019 roku
 • 780 zł – podstawa na ubezpieczenie społeczne * 2 miesiące w 2020 roku

Oznacza to, że zasiłek opiekuńczy wynosi (597,56:30) * 80% = 15,93 zł za każdy dzień. Za 14 dniowy okres opieki przedsiębiorca na preferencyjnym ZUS otrzyma 223,02 zł. Dodatkowo warto pamiętać, że w okresie wypłaty zasiłku przedsiębiorca ma prawo obniżyć składki społeczne proporcjonalnie do czasu sprawowania opieki.

Analogicznie przedsiębiorca opłacający „Duży ZUS” otrzyma 935,90 zł

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko przedsiębiorca składa do ZUS:

 • formularz ZUS Z-15A,
 • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły lub
 • decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej.

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu