Jak określić wartość środka trwałego?


16 maja 2019 3 min. czytania

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku. W zależności od przewidywanego okresu użytkowania, może powstać obowiązek wprowadzenia składników do ewidencji środków trwałych. Jak określić wartość środka trwałego?

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Co do ogólnej zasady wyrażonej w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

 • w przypadku odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia;
 • w razie częściowo odpłatnego nabycia, według cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania;
 • według kosztu wytworzenia, w przypadku wytworzenia środka we własnym zakresie
 • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

Definicja ceny nabycia

Za cenę nabycia uważa się kwotę która jest należna zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. W szczególności dotyczy to kosztu transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
Wartość poniesionych kosztów pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, w których podatnikowi  zgodnie z odrębnymi przepisami, podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Definicja kosztu wytworzenia

Zgodnie z art. 22g ust. 4, przez koszt wytworzenia należy rozumieć wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Przedsiębiorca do kosztów wytworzenia nie zalicza:

 • wartości własnej pracy, jego małżonka u małoletnich dzieci;
 • kosztów ogólnego zarząd;
 • kosztów sprzedaży;
 • pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych w szczególności odsetek i prowizji od pożyczek , z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zarówno cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do użytkowania środka trwałego.
wartość środka trwałego

Wartość środka trwałego w przypadku braku cen nabycia

Prowadząc działalność gospodarczą, bardzo często przedsiębiorcy wykorzystują prywatne składniki majątku. Często też, okazuje się, że przedsiębiorca nie jest wstanie określić ceny nabycia. Jeżeli przedsiębiorca nie może ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przed dniem założenia ewidencji należy dokonać wyceny wartości środka trwałego. W tym przypadku za początkową wartość środka trwałego należy przyjąć wartość wynikającą z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu