Jak rośnie wymiar urlopu wraz ze stażem pracy? Jak liczy się okres studiów i nauki w liceum?

Aneta Socha-Jaworska

Ile urlopu przysługuje pracownikowi? W jakim terminie należy wykorzystać urlop wypoczynkowy? Czy pracownik może nie wykorzystać swojego urlopu?

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Przepisy wprost określają, że wymiar urlopu pracownika pełnoetatowego wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Warto też wiedzieć, że dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika i niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład – W dniu 1 kwietnia 2018 została z pracownikiem zawarta umowa na czas nieokreślony. Wymiar etatu to 3/4, a pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu.

 • 3/4 * 26 dni = 19,5 dnia
 • 20 dni (po zaokrągleniu)
 • 20 * 9/12 = 15 dni ->  wymiar urlopu pracownika za rok 2017

Wspomniałam wyżej, że wymiar urlopu zależy od zatrudnienia danego pracownika. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Dodam jeszcze, że mówiąc o pracowniku mam na myśli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Kodeks pracy odnosi się w swoich zapisach właśnie do pracowników i im właśnie gwarantuje prawo do urlopu.

grafika z samochodem_01

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu?

Jak napisałam już wyżej – pracownik ma prawo do urlopu, którego nie może mu zabrać pracodawca. Pracownikowi mianowicie przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec.

Inną natomiast rzeczą jest to, że pracodawca może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w danym terminie. Ustalenia co do daty urlopu muszą być zatwierdzone przez pracodawcę.

W szczególnie wyjątkowych sytuacjach może dojść do odwołania pracownika z urlopu.

W jakim terminie należy go wykorzystać? 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem lub innymi regulacjami ustalonymi dla danego pracodawcy i wykorzystanie do 30 września roku kolejnego za który przysługuje to prawo. 

Może zdarzyć się też sytuacja taka, że pracownik nie będzie miał możliwości wykorzystania urlopu np. ze względu na rozwiązanie stosunku pracy i wówczas może zdarzyć się tak, że będzie konieczność wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.