Faktury w wersji elektronicznej od 1 lipca 2018 roku?


16 kwietnia 2018 4 min. czytania

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Czy wprowadzenie obowiązku dotyczącego przesyłania JPK_FA na żądanie urzędu, nałoży na przedsiębiorców obowiązek stosowania faktur w wersji elektronicznej ?

JPK_FA

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Struktura logiczna, o której mowa  wymienionym art. 193a ordynacji podatkowej jest określona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Postać elektroniczna plików odpowiadających strukturze logicznej dotyczy struktur:

  • JPK_FA – zawierająca informację na temat faktur przychodowych
  • JPK_KR oraz JPK_KPiR – dotyczy informacji w zakresie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – dotyczące ewidencji przychodów
  • JPK_WB – czyli jednolity plik kontrolny wyciągu bankowego
  • JPK_MAG – tyczący się gospodarki magazynowej

Na obecną chwilę, do przesyłania wymienionych struktur są zobowiązani jedynie przedsiębiorcy  spełniający kryteria, do uznania ich za „dużych” przedsiębiorców. Natomiast od dnia 1 lipca 2018 roku, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, obowiązek ten zostanie, nałożony także na miro, małych i średnich przedsiębiorców.
Najważniejsze informację dotyczące JPK_FA można znaleźć w tym artykule.
Faktury w wersji elektronicznej

Faktury w wersji elektronicznej a JPK_FA

Obowiązek przesyłania JPK_FA na żądanie od 1 lipca 2018 będzie dotyczył przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Zgodnie z art. 3 ust.4 ordynacji podatkowej przez księgi podatkowe:

„rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci”

Natomiast w dalszym ciągu nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej z wyłączeniem rejestru VAT. Oznacza to, że mali podatnicy w dalszym ciągu mają prawo korzystać z papierowej księgi przychodów i rozchodów oraz np. ewidencji przychodów, a co za tym idzie US nie będzie mógł wymagać od małych przedsiębiorców przekazywania ksiąg w wersji elektronicznej. Zgodnie z ordynacją podatkową, faktura nie jest uważana za księgę podatkową, natomiast ustawa określa ją jako dowód księgowy. Definicja faktury oraz faktury elektronicznej, została uregulowana w ustawie o VAT w art. 2 mówiąc o:

31) fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie;
32) fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

Zarówno Ordynacja podatkowa jak i  ustawa o VAT, nie nakłada na podatnika obowiązku wystawiania faktur w wersji elektronicznej. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy może zostać to wymuszone z uwagi na regulacje związane z JPK_FA.

Faktury na bloczkach papierowych

U przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, którzy wystawiają faktury na papierowych bloczkach, można przyjąć, że z uwagi na brak prowadzonej ewidencji faktur w wersji elektronicznej, urząd nie będzie miał podstaw do żądania JPK_FA i będzie to pierwsza z możliwości.
Analizując przepis dot. obowiązku przesyłania odpowiednich struktur na żądanie urzędu, przez czynnych podatników VAT, warto zaznaczyć, że od 2018 roku mali przedsiębiorcy zostali zobowiązani do prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów w wersji elektronicznej. Co za tym idzie urzędy mogą wypracować stanowisko, że pomimo wystawiania faktur na papierowych bloczkach, podatnicy prowadzą rejestry w wersji elektronicznej, które spełniają definicję ksiąg podatkowych, są zobowiązani do przygotowania JPK_FA. W takim przypadku dla wielu przedsiębiorców, lepszym rozwiązaniem będzie stosowanie faktur elektronicznych w celu uniknięcia „zdublowania” obowiązku wystawiania faktur w wersji papierowej np. dla klienta i elektronicznej w celu generowania pliku JPK_FA.
Natomiast w przypadku przedsiębiorców korzystających z zwolnienia VAT, którzy prowadzą KPiR w wersji papierowej oraz wystawiają faktury w wersji papierowej, bez wątpienia nie powstanie obowiązek przesyłania struktury JPK_FA. Natomiast na obecną chwilę nie wiemy czy do lipca nie zmieni się rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Jeżeli zmiany w rozporządzeniu zakładałyby obowiązek prowadzenia KPiR w wersji elektronicznej, to tak na prawdę wszyscy przedsiębiorcy zostaliby zobowiązani do przesyłania JPK_FA na żądanie.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu