Działalność nierejestrowana – podmioty uprawnione i wykluczone

Aneta Socha-Jaworska

Działalność nierejestrowana – podmioty uprawnione i wykluczone. Kto może prowadzić działalność bez rejestracji? Jaka sprzedaż nie może być traktowana jako działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana – podmioty uprawnione i wykluczone

W tym opracowaniu chciałabym głównie przedstawić podmioty, które nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej (działalności nieewidencjonowanej). Zacznę od art. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który określa że działalność bez rejestracji nie może być prowadzona w przypadku:

  1. działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  2. wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
  3. wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego,
  4. działalności rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych,
  5. działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności nierejestrowanej

Działalność bez rejestracji - podmioty uprawnione i wykluczone

Ponadto art. 44 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców określa, że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania, gdy wykonywanie czynności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przykładami czynności, które nie mogą być wykonywane w ramach działalności nierejestrowanej jest:

 • poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
 • przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania,
 • ochrona osób i mienia,
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyna gry,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
 • organizacja wyścigów konnych,
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych,
 • wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego,
 • usługi detektywistyczne,
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin,
 • obrót materiałem siewnym,
 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców

Co więcej, działalności nierejestrowanej nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.