Jak złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem? Do jakiego wieku dziecka przysługują rodzicom dodatkowe dni wolne?

Aneta Socha-Jaworska

Komu przysługuje dwa dni opieki na dziecko? W jaki sposób uzyskać te dni wolne? Czy opieka nad dzieckiem jest dodatkowym wolnym, czy należy się z puli urlopu wypoczynkowego?

Komu przysługuje dwa dni opieki na dziecko?

Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, pracownikowi (czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Te dwa dni lub 16 godzin to dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem, nie są one brane z puli urlopu wypoczynkowego.
W kontekście dodatkowych dwóch dni wolnych opieki na dziecko ważne jest, że:

 • przysługują one na dziecko zdrowe,
 • przysługuje one w przypadku sprawowania opieki nad: dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym adoptowanym oraz dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej,
 • są one odrębną rzeczą od opiekuńczego na dziecko chore,
 • wymiar 2 dni przysługuje w danym roku kalendarzowym,
 • niewykorzystane dni opieki w danym roku, nie przechodzą na rok kolejny,
 • za czas opieki przysługuje pełne wynagrodzenie,
 • wymiar 2 dni jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych dzieci,
 • pracownikowi może być udzielone zwolnienie jednorazowo lub podzielone na dni lub godziny,
 • z tego prawa może skorzystać tylko jeden z rodziców,
 • rodzice gdy oboje są pracownikami, to muszą dokonać wyboru, które z nich będzie z tego przywileju korzystać,
 • pracownik może, ale nie musi z tych dni opieki korzystać,
 • nie przysługują one na dziecko które ma więcej niż 14 lat.

dwa dni opieki na dziecko

W jaki sposób uzyskać dwa dni opieki na dziecko?

O dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem pracownik musi zawnioskować (wzór wniosku zamieszczamy tutaj). Jak wskazują przepisy, o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia na dziecko, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
Przykładowo pracownik w 2018 roku składa pierwszy wniosek i w nim określa, czy z dodatkowych dni korzysta jednorazowo czy dzieli i czy wolne wykorzystuje w dniach, czy w godzinach.
Warto też wiedzieć, że zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.