Komu i kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy? Czy można go dostać na osobę starszą, która wymaga opieki?

Aneta Socha-Jaworska

W jakiej sytuacji takie świadczenie przysługuje? W jakiej wysokości jest ono wypłacane? Jaki jest okres wyczekiwania na takie świadczenie? Jak długo taki zasiłek można pobierać? W tym opracowaniu odpowiadam na pytanie – co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym?

Co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem zdrowym w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
 3. innym chorym członkiem rodziny.

Poprzez innego członka rodziny należy rozumieć małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
Natomiast za dzieci według ustawodawcy, uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.
Warto też pamiętać o kwestiach zawartych w art. 32a ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Mianowicie w przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie:

 1. przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo
 2. legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 3. porzuciła dziecko

– ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny.
Co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym

Za jaki okres należy się zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi do ukończenia 8 lat w sytuacji np. zamknięcia żłobka, czy choroby opiekuna,
 2. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
Przepisy te stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Z prawa do zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie bez okresu wyczekiwania, czyli od pierwszego dnia podlegania pod to ubezpieczenie.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Ponadto zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

Dokumenty do zasiłku opiekuńczego

Aby otrzymać świadczenie należy przekazać płatnikowi składek druk ZUS ZLA oraz ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

 • ZUS Z-3 – w przypadku pracowników,
 • ZUS Z-3b – przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
 • ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.